Negeren A.W.B. , e-mail statenleden d.d. 20.02.2019

Geachte statenleden,

Als bijlage ontvangt u hierbij bijlage 7 van ons beroepschrift d.d. 14.11.2018 (zie paragraaf 10.4):

"Verslag sessie omwonenden windpark d.d. 28 mei 2018 (Provincie Limburg,
A.W.B., Boekender Belang) met bijbehorende e-mails".


Sinds dat verslag is er (afgezien van een gesprek tussen B. Bomhoff en M. Lenders i.v.m. de windkrant) geen enkel contact meer opgenomen met de A.W.B.

En wat lezen we dan in het verweerschrift van de provincie d.d. 04.12.2018 op blz. 33 : "In dit overleg gaf de Actiegroep evenwel aan verweerders te kennen dat overleg over mogelijke mitigerende maatregelen niet wenselijk werd geacht."

Dat is grote onzin. Wij hebben steeds benadrukt dat wij altijd openstaan voor een gesprek en altijd met een positieve grondhouding gesprekken ingaan. Dat wij kritisch staan tegenover een (nog op te richten) leefbaarheidsfonds doet daar niets aan af.

Wij moeten intussen concluderen dat wij door de provincie volstrekt genegeerd worden. Zonder dat er met ons contact is opgenomen/zonder ons op de hoogte te stellen blijkt er sprake te zijn van een stuurgroep, blijkt er sprake te zijn van deelwerkgroepen. Wij willen benadrukken dat wij de A.W.B. zien als vertegenwoordiger van bewoners in Boekend en Blerick, gelegitimeerd door 1234 handtekeningen van bewoners.

"Draagvlakontwikkeling, intensieve dialoog met de omgeving" (antwoord GS op schriftelijke vragen M. van Caldenberg, brief 22.01.2019), het blijken holle woorden te zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de Actiegroep Windturbines Blerick,

Marcel Lenders

lendersm@xs4all.nl
Tel. 077 - 3821223

www.actiegroepwindturbines.nl

====================================================
In de e-mail genoemde documenten zenden wij u op uw verzoek graag toe.