Home


Site wordt steeds geactualiseerd. Dus u kunt steeds nieuwe bijdragen vinden op deze site.

laatste update 13.09.2021
KERN LIGT BIJ "DOCUMENTATIE" > "DOCUMENTEN ACTIEGROEP".
==================================================================

Welkom op de website van onze actiegroep !

Hier kunt u informatie vinden over "Windpark Greenport Venlo", informatie die duidelijk maakt dat de huidige plannen absoluut niet mogen doorgaan.
Sterker nog, het zou ronduit misdadig zijn de geplande 9 gigantische windturbines te realiseren. Het staat inmiddels immers vast dat vele duizenden inwoners van Boekend en Blerick (blijvende) gezondheidsschade zullen oplopen door het zogenaamde infrasoon geluid dat door deze gigantische bouwwerken wordt geproduceerd.

Wij gaan als actiegroep akkoord met de 4 windturbines richting Sevenum, die in het voorkeursgebied van de provincie staan. Wij zullen ons koste wat kost verzetten tegen de realisatie van de 5 windturbines richting Blerick, die niet zijn gelegen in het voorkeursgebied van de provincie.

In augustus 2017 is de actiegroep opgericht door Jos Raedts, Ger Jacobs en Marcel Lenders.

Bestuur:


Jos Raedts, Blerick                                       Karin Delissen, Boekend                            Marcel Lenders, Boekend
Voormalig leidinggevende                               Docent natuurkunde/scheikunde                 Jurist
Sociale Verzekeringsbank (SVB) Venlo           Sint-Joriscollege Eindhoven                        Conservator Museum van Wasrol tot DVD

De actiegroep komt op voor het in stand houden van een gezonde leefomgeving. Wij komen op voor natuur, landschap, cultuurhistorie én de gezondheid van inwoners van Boekend en Blerick; allemaal zaken die volstrekt genegeerd worden door de provincie Limburg en dat mag gezien worden als "schokkend". 

De gemeenteraad van Venlo heeft op 12 maart 2018 het plan 9 windturbines te realiseren van tafel geveegd en het bestemmingsplan "Windpark Greenport Venlo" niet vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 10 april 2018 besloten voor dit windpark een provinciaal inpassingsplan voor te bereiden. Op 28 september 2018 hebben Provinciale Staten van Limburg dit inpassingsplan vastgesteld. Op 14 november 2018 heeft de A.W.B. een beroepschrift ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (onderdeel van het beroepschrift van Goorts + Coppens Advocaten).

Op 8 juli 2019 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. Tijdens deze zitting zijn een (beperkt) aantal toelichtende vragen gesteld. Verder gaan we er vanuit dat onze stukken goed zullen worden doorgenomen. Aangegeven is dat er vanuit gegaan mag worden dat de beslissingstermijn wordt verlengd met 6 weken.

> Op 12 augustus 2019 is de termijn voor het doen van een uitspraak verlengd met 6 weken.

> Op 23 september 2019 is de termijn nogmaals verlengd met 6 weken. Gesteld wordt dat de verlenging te maken heeft met de complexiteit van de zaak en met verlof van personen die bij de behandeling van deze zaak betrokken zijn.

> Bij brief van 18 november 2019 is medegedeeld, dat de uitspraak naar verwachting op 18 december 2019 zal worden gedaan.

Woensdag 18 december 2019 heeft de Raad van State groen licht gegeven voor de aanleg van Windpark Greenport Venlo. En dat is ongelooflijk slecht nieuws. Wij hebben die woensdagochtend een persbericht laten uitgaan met de volgende inhoud:

"Wij zijn bijzonder teleurgesteld over de beslissing van de Raad van State van heden.
Wij zullen de komende maanden de uitspraak gaan bestuderen en ons beraden over verdere stappen."

FASE 2

Op 29 september 2020 zijn we officieel gestart met fase 2.

Natuurlijk is ons werk niet afgelopen na de uitspraak/uitspraken van de Raad van State op 18 december 2019. Je zou zelfs kunnen zeggen "het begint nu pas". Op dit moment kunnen we de bouw van de windturbines niet tegenhouden. Het is nu zaak ervoor te zorgen dat op termijn de windturbines worden stilgezet/afgebroken. Wij zullen in deze fase 2 werken met "nieuwsflitsen", die u kunt vinden onder "DOCUMENTATIE" > "DOCUMENTEN ACTIEGROEP". 

Donderdag 25 maart 2021

Vandaag gaat een persbericht de deur uit dat ingaat op het door Goorts + Coppens Advocaten ingediende verzoek aan de provincie om het inpassingsplan en de verleende omgevingsvergunning in te trekken. Op grond van recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het reeël de bouw van de geplande windturbines tegen te houden. Zie verder "DOCUMENTATIE" > "DOCUMENTEN ACTIEGROEP" .

                          SAMEN = STERK


U kunt ons per e-mail bereiken via info@actiegroepwindturbines.nl .

Correspondentieadres:

Jos Raedts
Klingerbergsingel 243
5925 AH Venlo-Blerick