Agenda


Hier vindt u een overzicht van allerlei data. Het betreft hier toekomstige data waarop beslissingen worden genomen, maar ook data van bijeenkomsten,
data waarbinnen zienswijzen moeten worden ingediend, data waarop wij actie hebben ondernomen enz.


Landelijke Protestmanifestatie Windalarm, zaterdag 8 mei 2021

Op zaterdag 8 mei organiseert Windalarm in samenwerking met wind-op-land protestgroepen uit het hele land een protestmanifestatie tegen windturbines.  Westerpark Amsterdam, 14.00 uur. Voor nadere informatie zie:

https://windalarm.amsterdam/agenda/Demonstratie-in-het-Westerpark

Rechtbank Assen, kort geding op 8 oktober 2020
Op donderdag 8 oktober aanstaande vindt om 10.00 uur een kort geding plaats van Stichting Platform Storm tegen de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De zaak zal behandeld worden door de Voorzieningenrechter in de rechtbank Assen, gevestigd aan de Brinkstraat 4. Voor verder informatie zie onze NIEUWSFLITSEN van 2 oktober onder "DOCUMENTATIE" > "DOCUMENTEN ACTIEGROEP".

==================================================

Dinsdag 29 september 2020: FASE 2 is officieel van start gegaan

Natuurlijk is ons werk niet afgelopen na de uitspraak/uitspraken van de Raad van State op 18 december 2019. Je zou zelfs kunnen zeggen "het begint nu pas". Op dit moment kunnen we de bouw van de windturbines niet tegenhouden. Het is nu zaak ervoor te zorgen dat op termijn de windturbines worden stilgezet/afgebroken. Wij zullen in deze fase 2 werken met "nieuwsflitsen", die u kunt vinden onder "DOCUMENTATIE" > "DOCUMENTEN ACTIEGROEP".
==================================================

Morgen, 18 december 2019, uitspraak Raad van State

Morgen, 18 december 2019, worden om 10.15 uur de uitspraken gepubliceerd in het kader van Windpark Greenport Venlo. Het betreft twee uitspraken. De ene uitspraak betreft het beroep dat is ingesteld door de initiatiefnemers tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan niet vast te stellen. De andere uitspraak gaat over het besluit van de provincie Limburg om een provinciaal inpassingsplan vast te stellen waarmee alsnog de negen windturbines gerealiseerd kunnen worden.

De uitspraken zijn vanaf 10:15 uur te raadplegen op de website van de Raad van State:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/

Uitspraak Raad van State naar verwachting op 18 december 2019

Bij brief van 18 november 2019 is medegedeeld, dat de uitspraak naar verwachting op 18 december 2019 zal worden gedaan.

Termijn uitspraak Raad van State verlengd

Op 12 augustus 2019 is de termijn voor het doen van een uitspraak verlengd met 6 weken; dit was in feite al aangekondigd op de zitting van 8 juli 2019.

Op 23 september 2019 is de termijn nogmaals verlengd met 6 weken. Gesteld wordt dat de verlenging te maken heeft met de complexiteit van de zaak en met verlof van personen die bij de behandeling van deze zaak betrokken zijn.

Beslissing Raad van State

Op 8 juli 2019 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. Aangegeven is dat er vanuit gegaan mag worden dat de beslissingstermijn van 6 weken wordt verlengd met 6 weken, zodat de uitspraak in principe volgt binnen 12 weken na de zitting van 8 juli 2019. Wij sluiten niet uit dat deze termijn nogmaals verlengd wordt.

8 juli 2019 zitting Raad van State

Vandaag, 4 juli 2019, hebben we van de Raad van State mogen vernemen, dat de zitting op maandag a.s. niet start om 11.00 uur, maar om 10.00 uur. Tevens is een agenda toegevoegd die u kunt vinden onder kopje "Actueel".

8 juli 2019 zitting Raad van State

Op maandag 8 juli 2019 is de zitting bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij ons beroep (onderdeel van het beroepschrift van Goorts + Coppens Advocaten) tegen het provinciaal inpassingsplan en de omgevingsvergunning "Windpark Greenport Venlo" wordt behandeld. Die behandeling vindt plaats om 11:00 uur.

Locatie: Kneuterdijk 22, Den Haag.

Voorafgaand is er om 10:00 uur nog een zitting waarbij het beroep van de initiatiefnemers tegen het niet vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Venlo zal worden behandeld. Daarbij zullen wij ook aanwezig zijn. 

Het zou goed zijn als er veel mensen naar Den Haag afreizen om de zitting (van 11.00 uur) bij te wonen. Daarmee wordt aangegeven dat de belangen groot zijn.

Wij reizen met de trein en vertrekken op station Blerick (spoor 2) om 7.06 uur (aankomst station Den Haag Centraal 9.12 uur).

Indien u alleen de zitting van 11.00 uur ("onze" zitting) wilt bijwonen kunt u op station Blerick (spoor 2) de trein nemen van 8.06 uur (aankomst station Den Haag Centraal 10.12 uur).

Voor het bijwonen van de zitting dient u 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

De beslissing in deze zaak zal binnen zes weken na de zitting openbaar worden gemaakt. Deze termijn kan worden verlengd met ten hoogste zes weken.

De Raad van State ligt op 15 minuten loopafstand vanaf het station Den Haag Centraal. U kunt de zwarte lijn (zie plattegrond) volgen.

8 februari 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) verzocht om een deskundigenbericht over deze kwestie uit te brengen. Dat deskundigenbericht dient te gaan over de gevolgen van het plan en gezien de deskundigheid en het werkgebied van de STAB, wordt vooral gekeken naar de ruimtelijke en milieutechnische aspecten.

Op vrijdag 8 februari jl. vindt er in Boekend een gesprek plaats met twee deskundigen van de STAB, waarbij aanwezig Ruud Verkoijen (Goorts + Coppens Advocaten) en Marcel Lenders (A.W.B.). Begin maart moet het deskundigenbericht klaar zijn.

19 oktober 2018

SP heeft een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp "klimaatrechtvaardigheid".
Onderdeel daarvan vormt Windpark Greenport Venlo.

Gegevens bijeenkomst:

19 oktober, 19.30 uur, Boostenhof, Boekend - Blerick

Sprekers: Angelique Weingarten, raadslid SP Venlo

                Bob Ruers, voormalig gedeputeerde SP Limburg

                Sandra Beckerman, 2e kamerlid SP

(Zie voor flyer "Actueel".)

4 oktober 2018 t/m 15 november 2018

Tot en met donderdag 15 november 2018 kan beroep worden aangetekend tegen de besluiten van 28 september 2018 van Provinciale Staten van Limburg en Gedeputeerde Staten van Limburg waarbij het provinciaal inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ gewijzigd is vastgesteld en Gedeputeerde Staten van Limburg de omgevings-vergunning hebben verleend ten behoeve van de realisering van negen windturbines en een inkoop- en onderstation op Windpark Greenport Venlo. Op donderdag 4 oktober 2018 zijn de stukken ter inzage gelegd.

28 september 2018

Op 28 september 2018 zal het besluit worden genomen over het Windpark Greenport Venlo door Provinciale Staten. Beslist wordt dan dus over de toekomst van Boekend en Blerick. Niets meer en niets minder.

Voor informatie over de vergadering zie:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/f3d44924-949b-44ba-bfe7-d61827b2f7e9

Locatie: Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht
Aanvang: 10.00 uur


21 september 2018

De provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur zal het windturbineplan inhoudelijk bespreken op 21 september 2018, waarna op 28 september 2018 een besluit zal worden genomen door Provinciale Staten.

Locatie: gouvernement Maastricht
Aanvang: 9.00 uur

Agenda vindt u onder: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/160de272-5f8d-4f3b-90c9-c478b5b015b6

31 augustus 2018

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

         De vergadering van de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur , vrijdag 31.08.2018, gaat
         NIET DOOR. Dit bericht is op 30.08.2018 ontvangen van de provincie:

           "Het enige bespreekpunt op de agenda: het Statenvoorstel PIP Windpark Greenport Venlo wordt op verzoek van de meerderheid van de 
            Statenfracties doorgeschoven naar een extra Commissievergadering op vrijdag 21 september a.s. om 09:00 uur in de Statenzaal."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur zal het windturbineplan inhoudelijk bespreken op 31 augustus 2018, waarna op 28 september 2018 een besluit zal worden genomen door Provinciale Staten.

Locatie: gouvernement Maastricht
Aanvang: 14.00 uur

Agenda vindt u onder: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/79e013f8-e1c8-4c64-878c-0e9196e4b45c

18 augustus 2018


Op zaterdag 18 augustus 2018 vindt er om 11.00 uur in Boostenhof (Heymansstraat 125) te Boekend een bijeenkomst plaats, georganiseerd door de SP, waarbij aanwezig SP-gedeputeerde Bob Ruers.  In het kader van de provinciale besluitvorming mag dit gezien worden als een belangrijke bijeenkomst.

13 juni t/m 24 juli 2018

Vanaf 13 juni t/m 24 juli 2018 liggen ontwerp-inpassingsplan/ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. De provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur zal het windturbineplan vervolgens inhoudelijk bespreken op 31 augustus 2018, waarna op 28 september 2018 een besluit zal worden genomen door Provinciale Staten.

27 juni 2018

Woensdag 27 juni 2018 zal de Venlose gemeenteraad ontwerp-inpassingsplan/ ontwerp-omgevingsvergunning bespreken en een standpunt innemen. Vervolgens wordt een gemotiveerde zienswijze naar de provincie gestuurd. Zoals bekend, wil de provincie het oorspronkelijke plan met 9 windturbines doorzetten. Wij gaan ervan uit dat de raad akkoord zal gaan met de 4 windturbines die in het voorkeursgebied van de provincie liggen en de 5 windturbines buiten het voorkeursgebied richting Blerick zal afwijzen.

Locatie: raadszaal stadhuis, aanvang vergadering 19.00 uur. Start behandeling agendapunt Windpark Greenport wordt verwacht tussen 21.45-22.15 uur. (Dus u hoeft voor dit agendapunt niet al om 19.00 uur aanwezig te zijn.)

Zie https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000008/bcf42162-9dda-4084-9932-391fcad69d26/

15 juni 2018

Op vrijdag 15 juni start om 10.00 uur de statenvergadering (provinciale staten) in het gouvernement te Maastricht waar onder andere op de agenda staat het provinciaal inpassingsplan (PIP) Windpark Greenport Venlo. Eerder is dit plan besproken op 18 mei 2018 in de provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur.

Zie voor nadere informatie: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/94322cc5-07de-4c62-aa88-d0354806e1d0

06 juni 2018

Komende woensdag 6 juni vindt er in de raadszaal van het stadhuis een extra bijeenkomst plaats van de gemeenteraad inzake het provinciaal inpassingplan (PIP) Windpark Greenport Venlo. De raad moet een oordeel vormen over het inpassingsplan; zoals bekend wil de provincie (college van GS) het oorspronkelijke plan met 9 windturbines gewoon doorzetten. Tijdsduur: 20.30-22.30 uur .

Zie: https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000007/a517f62f-dd7a-466b-9812-8dd1febec655/

18 mei 2018

Zie "15 juni 2018"

12 maart 2018

Op 28 februari jl. zou door de gemeenteraad het besluit genomen worden over het al dan niet plaatsen van de 9 windturbines. Omdat er niet genoeg steun was vóór het plan, is besloten de vergadering te schorsen en op 12 maart a.s. de vergadering voort te zetten.

De vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in 't Raodhoes, Antoniusplein 2, Blerick .

Agenda:  https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000008/0d45067b-29b6-48c9-a85e-c42a3c06df4b/

28 februari 2018

Op 28 februari vindt de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad plaats. Dan valt het besluit over "Windpark Greenport Venlo". Zoals gesteld in onze brief van 19 februari 2018:

"Duidelijk mag zijn dat u als gemeenteraad beslist over het
lot van Boekend en Blerick, niets meer en niets minder. Het hoogste goed,
gezondheid, staat op het spel. U beslist als het ware over leven en dood!"

De vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Agenda: https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000008/1abdf2ba-5eea-4817-8863-aaaa99b112ac/

21 februari 2018

Op 21 februari vindt de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad plaats, waar het belangrijkste agendapunt "Windpark Greenport Venlo" is. De verschillende raadsfracties van de gemeenteraad debatteren dan hierover. Een week later, op 28 februari a.s., vindt dan de besluitvormende raadsvergadering plaats waar het besluit wordt genomen. Nadere informatie vindt u onder "Documenten Actiegroep".

7 februari 2018

Op 7 februari vindt een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad plaats, waar "windturbines Blerick" een belangrijk onderwerp vormt. Tijdens deze vergadering worden door de actiegroep handtekeningen overhandigd aan de voorzitter. Nadere informatie vindt u onder "Documenten Actiegroep".

FEBRUARI 2018

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in februari 2018 een besluit over Windpark Greenport Venlo, over de windturbines in Blerick.

-Op 7 februari vindt de beeldvormende raadsvergadering plaats. Er is dan een inspraakmogelijkheid voor iedere burger (5 minuten maximaal). Na het
  inspreken kunnen nog enkele vragen gesteld worden door raadsleden.
-Op 21 februari vindt de oordeelsvormende raadsvergadering plaats. Bekeken wordt dan of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad.
-Op 28 februari vindt de besluitvormende raadsvergadering plaats. Dan wordt het DEFINITIEVE BESLUIT genomen.

10 januari 2018

Mogelijkheid in een informele zitting van de raad zienswijze toe te lichten. Ook degenen die geen zienswijze hebben ingediend kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Aanmelden vóór 8 januari 2018 bij raadsadviseur Margo Beijers, te bereiken via m.beijers@venlo.nl  , tel. 077 - 3599530.  U kunt ook contact opnemen met ons. Nadere informatie vindt u onder "Documenten Actiegroep".

15 november 2017

Op 15 november 2017 vindt een beeldvormende werkbijeenkomst voor de raadsleden plaats. Omdat de bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente én Etriplus zal er sprake zijn van een eenzijdig verhaal waarbij er geen aandacht zal zijn voor de belangen van de bewoners van Boekend en Blerick. Daarom heeft Goorts + Coppens Advocaten in overleg met de actiegroep een brief naar de gemeenteraad gestuurd. De brief treft u aan onder "Documentatie-Documenten Actiegroep".


14 november 2017

Op 14 november 2017 is gestart met het vullen van de website van de actiegroep. De website is gemaakt door Maikel van Vugt uit Blerick. De website zal naar verwachting eind november gereed zijn.


10 november 2017

In de Blerickse Krant van 10 november 2017 staat een paginagroot artikel van de actiegroep, waarin wordt ingegegaan op de gevolgen van de aanleg van de windturbines voor de gezondheid van geheel Blerick. Het artikel treft u aan onder "Documentatie-Documenten Actiegroep" en onder "Pers".


27 oktober 2017

In de Blerickse Krant van 27 oktober 2017 staat het artikel "Don Marcello en ut gevech taege de windmeules" van LudovicuS. Dit humoristisch artikel treft u aan onder "Pers".


26 oktober 2017

Tot en met 26 oktober 2017 konden zienswijzen worden ingediend met betrekking tot Windpark Greenport. Onze actiegroep heeft een uitgebreide zienswijze (42 blz.) ingediend als onderdeel van de zienswijze van Goorts + Coppens advocaten. Deze stukken treft u aan onder "Documentatie-Documenten Actiegroep".


5 oktober 2017

Op 5 oktober 2017 is flyer 2 gereed, die huis-aan -huis is verspreid in Boekend en Klingerberg. Kern vormt het "bundelen" van rechtsbijstandverzekeringen door Goorts + Coppens Advocaten. Deze flyer treft u aan onder "Documentatie-Documenten Actiegroep".

 

29 september 2017

In de Blerickse Krant van 29 september 2017 staat een artikel over de oprichting van de actiegroep. Dit artikel treft u aan onder "Pers".


28 september 2017

Op 28 september 2017 vond een informatieavond plaats voor omwonenden, georganiseerd door Etriplus (onder andere in samenwerking met de gemeente Venlo). Was volledig eenrichtingsverkeer, discussies waren niet mogelijk. Eenzijdige informatie. Kernzaken werden verzwegen; zo werd niet ingegaan op infrasoon geluid etc. etc. etc.


21 september 2017

Op 21 september is flyer 1 gereed, die huis-aan-huis is verspreid in Boekend en Klingerberg. Deze flyer treft u aan onder "Documentatie-Documenten Actiegroep".


3 augustus 2017

Op 3 augustus heeft de actiegroep een brief gestuurd aan het college van B&W van Venlo, waarbij de oprichting van de actiegroep wordt aangekondigd. De brief treft u aan onder "Documentatie-Documenten Actiegroep".