Agenda


Hier vindt u een overzicht van allerlei data. Het betreft hier toekomstige data waarop beslissingen worden genomen, maar ook data van bijeenkomsten,
data waarbinnen zienswijzen moeten worden ingediend, data waarop wij actie hebben ondernomen enz.

8 februari 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) verzocht om een deskundigenbericht over deze kwestie uit te brengen. Dat deskundigenbericht dient te gaan over de gevolgen van het plan en gezien de deskundigheid en het werkgebied van de STAB, wordt vooral gekeken naar de ruimtelijke en milieutechnische aspecten.

Op vrijdag 8 februari jl. vindt er in Boekend een gesprek plaats met twee deskundigen van de STAB, waarbij aanwezig Ruud Verkoijen (Goorts + Coppens Advocaten) en Marcel Lenders (A.W.B.). Begin maart moet het deskundigenbericht klaar zijn.

19 oktober 2018

SP heeft een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp "klimaatrechtvaardigheid".
Onderdeel daarvan vormt Windpark Greenport Venlo.

Gegevens bijeenkomst:

19 oktober, 19.30 uur, Boostenhof, Boekend - Blerick

Sprekers: Angelique Weingarten, raadslid SP Venlo

                Bob Ruers, voormalig gedeputeerde SP Limburg

                Sandra Beckerman, 2e kamerlid SP

(Zie voor flyer "Actueel".)

4 oktober 2018 t/m 15 november 2018

Tot en met donderdag 15 november 2018 kan beroep worden aangetekend tegen de besluiten van 28 september 2018 van Provinciale Staten van Limburg en Gedeputeerde Staten van Limburg waarbij het provinciaal inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ gewijzigd is vastgesteld en Gedeputeerde Staten van Limburg de omgevings-vergunning hebben verleend ten behoeve van de realisering van negen windturbines en een inkoop- en onderstation op Windpark Greenport Venlo. Op donderdag 4 oktober 2018 zijn de stukken ter inzage gelegd.

28 september 2018

Op 28 september 2018 zal het besluit worden genomen over het Windpark Greenport Venlo door Provinciale Staten. Beslist wordt dan dus over de toekomst van Boekend en Blerick. Niets meer en niets minder.

Voor informatie over de vergadering zie:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/f3d44924-949b-44ba-bfe7-d61827b2f7e9

Locatie: Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht
Aanvang: 10.00 uur


21 september 2018

De provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur zal het windturbineplan inhoudelijk bespreken op 21 september 2018, waarna op 28 september 2018 een besluit zal worden genomen door Provinciale Staten.

Locatie: gouvernement Maastricht
Aanvang: 9.00 uur

Agenda vindt u onder: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/160de272-5f8d-4f3b-90c9-c478b5b015b6

31 augustus 2018

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

         De vergadering van de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur , vrijdag 31.08.2018, gaat
         NIET DOOR. Dit bericht is op 30.08.2018 ontvangen van de provincie:

           "Het enige bespreekpunt op de agenda: het Statenvoorstel PIP Windpark Greenport Venlo wordt op verzoek van de meerderheid van de 
            Statenfracties doorgeschoven naar een extra Commissievergadering op vrijdag 21 september a.s. om 09:00 uur in de Statenzaal."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur zal het windturbineplan inhoudelijk bespreken op 31 augustus 2018, waarna op 28 september 2018 een besluit zal worden genomen door Provinciale Staten.

Locatie: gouvernement Maastricht
Aanvang: 14.00 uur

Agenda vindt u onder: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/79e013f8-e1c8-4c64-878c-0e9196e4b45c

18 augustus 2018


Op zaterdag 18 augustus 2018 vindt er om 11.00 uur in Boostenhof (Heymansstraat 125) te Boekend een bijeenkomst plaats, georganiseerd door de SP, waarbij aanwezig SP-gedeputeerde Bob Ruers.  In het kader van de provinciale besluitvorming mag dit gezien worden als een belangrijke bijeenkomst.

13 juni t/m 24 juli 2018

Vanaf 13 juni t/m 24 juli 2018 liggen ontwerp-inpassingsplan/ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. De provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur zal het windturbineplan vervolgens inhoudelijk bespreken op 31 augustus 2018, waarna op 28 september 2018 een besluit zal worden genomen door Provinciale Staten.

27 juni 2018

Woensdag 27 juni 2018 zal de Venlose gemeenteraad ontwerp-inpassingsplan/ ontwerp-omgevingsvergunning bespreken en een standpunt innemen. Vervolgens wordt een gemotiveerde zienswijze naar de provincie gestuurd. Zoals bekend, wil de provincie het oorspronkelijke plan met 9 windturbines doorzetten. Wij gaan ervan uit dat de raad akkoord zal gaan met de 4 windturbines die in het voorkeursgebied van de provincie liggen en de 5 windturbines buiten het voorkeursgebied richting Blerick zal afwijzen.

Locatie: raadszaal stadhuis, aanvang vergadering 19.00 uur. Start behandeling agendapunt Windpark Greenport wordt verwacht tussen 21.45-22.15 uur. (Dus u hoeft voor dit agendapunt niet al om 19.00 uur aanwezig te zijn.)

Zie https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000008/bcf42162-9dda-4084-9932-391fcad69d26/

15 juni 2018

Op vrijdag 15 juni start om 10.00 uur de statenvergadering (provinciale staten) in het gouvernement te Maastricht waar onder andere op de agenda staat het provinciaal inpassingsplan (PIP) Windpark Greenport Venlo. Eerder is dit plan besproken op 18 mei 2018 in de provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur.

Zie voor nadere informatie: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/94322cc5-07de-4c62-aa88-d0354806e1d0

06 juni 2018

Komende woensdag 6 juni vindt er in de raadszaal van het stadhuis een extra bijeenkomst plaats van de gemeenteraad inzake het provinciaal inpassingplan (PIP) Windpark Greenport Venlo. De raad moet een oordeel vormen over het inpassingsplan; zoals bekend wil de provincie (college van GS) het oorspronkelijke plan met 9 windturbines gewoon doorzetten. Tijdsduur: 20.30-22.30 uur .

Zie: https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000007/a517f62f-dd7a-466b-9812-8dd1febec655/

18 mei 2018

Zie "15 juni 2018"

12 maart 2018

Op 28 februari jl. zou door de gemeenteraad het besluit genomen worden over het al dan niet plaatsen van de 9 windturbines. Omdat er niet genoeg steun was vóór het plan, is besloten de vergadering te schorsen en op 12 maart a.s. de vergadering voort te zetten.

De vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in 't Raodhoes, Antoniusplein 2, Blerick .

Agenda:  https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000008/0d45067b-29b6-48c9-a85e-c42a3c06df4b/

28 februari 2018

Op 28 februari vindt de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad plaats. Dan valt het besluit over "Windpark Greenport Venlo". Zoals gesteld in onze brief van 19 februari 2018:

"Duidelijk mag zijn dat u als gemeenteraad beslist over het
lot van Boekend en Blerick, niets meer en niets minder. Het hoogste goed,
gezondheid, staat op het spel. U beslist als het ware over leven en dood!"

De vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Agenda: https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000008/1abdf2ba-5eea-4817-8863-aaaa99b112ac/

21 februari 2018

Op 21 februari vindt de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad plaats, waar het belangrijkste agendapunt "Windpark Greenport Venlo" is. De verschillende raadsfracties van de gemeenteraad debatteren dan hierover. Een week later, op 28 februari a.s., vindt dan de besluitvormende raadsvergadering plaats waar het besluit wordt genomen. Nadere informatie vindt u onder "Documenten Actiegroep".

7 februari 2018

Op 7 februari vindt een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad plaats, waar "windturbines Blerick" een belangrijk onderwerp vormt. Tijdens deze vergadering worden door de actiegroep handtekeningen overhandigd aan de voorzitter. Nadere informatie vindt u onder "Documenten Actiegroep".

FEBRUARI 2018

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in februari 2018 een besluit over Windpark Greenport Venlo, over de windturbines in Blerick.

-Op 7 februari vindt de beeldvormende raadsvergadering plaats. Er is dan een inspraakmogelijkheid voor iedere burger (5 minuten maximaal). Na het
  inspreken kunnen nog enkele vragen gesteld worden door raadsleden.
-Op 21 februari vindt de oordeelsvormende raadsvergadering plaats. Bekeken wordt dan of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad.
-Op 28 februari vindt de besluitvormende raadsvergadering plaats. Dan wordt het DEFINITIEVE BESLUIT genomen.

10 januari 2018

Mogelijkheid in een informele zitting van de raad zienswijze toe te lichten. Ook degenen die geen zienswijze hebben ingediend kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Aanmelden vóór 8 januari 2018 bij raadsadviseur Margo Beijers, te bereiken via m.beijers@venlo.nl  , tel. 077 - 3599530.  U kunt ook contact opnemen met ons. Nadere informatie vindt u onder "Documenten Actiegroep".

15 november 2017

Op 15 november 2017 vindt een beeldvormende werkbijeenkomst voor de raadsleden plaats. Omdat de bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente én Etriplus zal er sprake zijn van een eenzijdig verhaal waarbij er geen aandacht zal zijn voor de belangen van de bewoners van Boekend en Blerick. Daarom heeft Goorts + Coppens Advocaten in overleg met de actiegroep een brief naar de gemeenteraad gestuurd. De brief treft u aan onder "Documentatie-Documenten Actiegroep".


14 november 2017

Op 14 november 2017 is gestart met het vullen van de website van de actiegroep. De website is gemaakt door Maikel van Vugt uit Blerick. De website zal naar verwachting eind november gereed zijn.


10 november 2017

In de Blerickse Krant van 10 november 2017 staat een paginagroot artikel van de actiegroep, waarin wordt ingegegaan op de gevolgen van de aanleg van de windturbines voor de gezondheid van geheel Blerick. Het artikel treft u aan onder "Documentatie-Documenten Actiegroep" en onder "Pers".


27 oktober 2017

In de Blerickse Krant van 27 oktober 2017 staat het artikel "Don Marcello en ut gevech taege de windmeules" van LudovicuS. Dit humoristisch artikel treft u aan onder "Pers".


26 oktober 2017

Tot en met 26 oktober 2017 konden zienswijzen worden ingediend met betrekking tot Windpark Greenport. Onze actiegroep heeft een uitgebreide zienswijze (42 blz.) ingediend als onderdeel van de zienswijze van Goorts + Coppens advocaten. Deze stukken treft u aan onder "Documentatie-Documenten Actiegroep".


5 oktober 2017

Op 5 oktober 2017 is flyer 2 gereed, die huis-aan -huis is verspreid in Boekend en Klingerberg. Kern vormt het "bundelen" van rechtsbijstandverzekeringen door Goorts + Coppens Advocaten. Deze flyer treft u aan onder "Documentatie-Documenten Actiegroep".

 

29 september 2017

In de Blerickse Krant van 29 september 2017 staat een artikel over de oprichting van de actiegroep. Dit artikel treft u aan onder "Pers".


28 september 2017

Op 28 september 2017 vond een informatieavond plaats voor omwonenden, georganiseerd door Etriplus (onder andere in samenwerking met de gemeente Venlo). Was volledig eenrichtingsverkeer, discussies waren niet mogelijk. Eenzijdige informatie. Kernzaken werden verzwegen; zo werd niet ingegaan op infrasoon geluid etc. etc. etc.


21 september 2017

Op 21 september is flyer 1 gereed, die huis-aan-huis is verspreid in Boekend en Klingerberg. Deze flyer treft u aan onder "Documentatie-Documenten Actiegroep".


3 augustus 2017

Op 3 augustus heeft de actiegroep een brief gestuurd aan het college van B&W van Venlo, waarbij de oprichting van de actiegroep wordt aangekondigd. De brief treft u aan onder "Documentatie-Documenten Actiegroep".