Actueel


ACTUEEL = DIVERS

DE ITEMS DIE HIER STAAN MOETEN GEZIEN WORDEN ALS "DIVERS".
IN PRINCIPE IS ALLES OP DEZE WEBSITE ACTUEEL.

ONZE MEEST RECENTE BRIEVEN EN ANDERE INBRENG VINDT U ONDER
"DOCUMENTEN ACTIEGROEP". ZIE HIERVOOR DE KNOP "DOCUMENTATIE".

Lees meer

BANKREKENING (24.02.2019)

Mocht u ons willen steunen met een kleine financiële bijdrage voor gemaakte kosten, dan is dat vanaf nu mogelijk via dit bankrekeningnummer:
NL84 INGB 0794 9587 10 t.a.v. Reijnen.

Lees meer

HET BEGINT WEER.... (05.02.2019)

Vandaag starten we weer "actief" met informatieverstrekking. Een pauze leek ons noodzakelijk, om even tot rust te komen, te "resetten". Wij hebben overigens niet stilgezeten, komende tijd zult u allerlei informatie ontvangen.

Tot en met 15 november 2018 kon beroep worden ingesteld bij de Raad van State tegen de besluiten van 28 september 2018 van Provinciale Staten van Limburg en Gedeputeerde Staten van Limburg waarbij het provinciaal inpassingsplan "Windpark Greenport Venlo" gewijzigd is vastgesteld en Gedeputeerde Staten van Limburg de omgevings-vergunning hebben verleend ten behoeve van de realisering van negen windturbines en een inkoop- en onderstation op Windpark Greenport Venlo.

Onze actiegroep heeft een uitgebreid beroepschrift (d.d. 14.11.2018) ingediend als onderdeel van het beroepschrift van Goorts + Coppens advocaten. Dat beroepschrift treft u aan op "Documentatie> Documenten Actiegroep". Op 4 december 2018 heeft Envir Advocaten te Amsterdam (namens Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten) een verweerschrift ingediend. Dit verweerschrift gaat volstrekt onvoldoende in op onze motivatie.

Lees meer

KORTE UPDATE (15.12.2018)

NA DE JAARWISSELING WORDT SITE WEER GEACTUALISEERD. ER WORDT DAN ONDER ANDERE INGEGAAN OP BEROEPSPROCEDURE RAAD VAN STATE.

HET LIJKT ONS GOED EVEN EEN PAUZE TE HEBBEN, ZODAT WE MET INGANG VAN HET VOLGEND JAAR WEER MET KRACHT TEGEN DE 5 WINDTURBINES RICHTING BLERICK KUNNEN VECHTEN. HET MAG U DUIDELIJK ZIJN, WE ZULLEN DIE TURBINES NOOIT ACCEPTEREN!!!

Lees meer

Bijeenkomst Boostenhof Boekend

SP heeft een bijeenkomst georganiseerd voor vrijdag 19 oktober 2018 met als onderwerp "klimaatrechtvaardigheid".
Onderdeel daarvan vormt Windpark Greenport Venlo.

Gegevens bijeenkomst:

19 oktober, 19.30 uur, Boostenhof, Boekend - Blerick

Sprekers: Angelique Weingarten, raadslid SP Venlo

                Bob Ruers, voormalig gedeputeerde SP Limburg

                Sandra Beckerman, 2e kamerlid SP

Lees meer

ZWARTE DAG VOOR VENLO

Op vrijdag 28 september 2018 hebben Provinciale Staten (PS) ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) 9 windturbines te plaatsen in Blerick. Dit is een zwarte dag in de geschiedenis van Venlo. Het is onbegrijpelijk voor ieder weldenkend mens dat men dit project in z'n totaliteit heeft goedgekeurd.
Mocht de provincie denken dat de strijd nu gestreden is, dan heeft zij dat mis. Er zal nu een juridische strijd aanvangen, een strijd die pas stopt als het onderhavige plan van de baan is c.q. gebouwde windturbines zijn stilgelegd/afgebroken. De eerste fase hierin vormt het beroep bij de Raad van State; in onze ogen maken wij een behoorlijke kans dat het plan hier wordt afgeschoten.

Nu het dossier "Windpark Greenport Venlo" niet gesloten is, overwegen wij van de A.W.B. een rechtspersoon te maken, een stichting. Tevens overwegen wij te starten met crowdfunding, het inzamelen van geld. Er kan dan op een professionele wijze verzet plaatsvinden tegen de windturbines.

Lees meer

28 september 2018

Op 28 september 2018 zal het besluit worden genomen over het Windpark Greenport Venlo door Provinciale Staten. Beslist wordt dan dus over de toekomst van Boekend en Blerick. Niets meer en niets minder.

Voor informatie over de vergadering zie:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/f3d44924-949b-44ba-bfe7-d61827b2f7e9

Locatie: Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht
Aanvang: 10.00 uur

Kunt u aanwezig zijn?

Lees meer

18 augustus 2018

Op zaterdag 18 augustus 2018 vindt er om 11.00 uur in Boostenhof (Heymansstraat 125) te Boekend een bijeenkomst plaats, georganiseerd door de SP, waarbij aanwezig SP-gedeputeerde Bob Ruers.  In het kader van de provinciale besluitvorming mag dit gezien worden als een belangrijke bijeenkomst.

"Eind september zal Provinciale Staten een besluit nemen over het windmolenpark, daarom wil de gedeputeerde goed geïnformeerd zijn en van bewoners uit Blerick en Boekend zelf vernemen hoe zij denken over de windturbines."

Lees meer

Gemeenteraad Venlo, 27 juni 2018

Woensdag 27 juni 2018 heeft de Venlose gemeenteraad besloten naar aanleiding van ontwerp-inpassingsplan/ ontwerp-omgevingsvergunning de voorgestelde reactie naar de provincie te sturen (zie brief onder "lees meer").

KERN:

"Een meerderheid van de gemeenteraad is van oordeel, dat het windpark zoals opgenomen in het ontwerp inpassingsplan te omvangrijk is en daardoor een te grote wissel trekt op omliggende woningen, wijken en bedrijven. Dit maakt ook dat het windpark onvoldoende draagvlak heeft in de omgeving. U wordt nadrukkelijk in overweging gegeven op deze locatie in Greenport Venlo te volstaan met het plaatsen van enkele windturbines, waarbij de direct omwonenden op gepaste wijze dienen te worden gecompenseerd. De overige windturbines dienen in overleg met andere gemeenten en de provincie elders te worden gerealiseerd. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de opgave op het gebied van windenergie en wordt tegelijkertijd rekenschap gegeven van het belang van het behoud van een goed woon-, werk- en leefklimaat in het omliggende gebied."

Lees meer

18 mei 2018

Opluchting en blijdschap, daarvan was sprake op 12 maart 2018 nadat 27 (van de 38) raadsleden tegen het plan stemden 9 windturbines te plaatsen in Blerick.

En dan komt op 13 april 2018 plotseling een mokerslag; de provincie, het college van Gedeputeerde Staten, wil het plan alsnog doordrukken door middel van een inpassingsplan. Wij hebben hier geen woorden voor, wij zien dit als minachting van de democratie, minachting van raad en burgers.

Gedeputeerde Staten als dictator, waarvoor democratische processen geen enkele waarde hebben, steekhoudende argumenten geen ENKELE rol spelen, gezondheid van omwonenden geen enkele rol speelt etc. etc. Tot en met 16 mei 2018 konden zienswijzen op het voornemen worden ingediend (zie ook "Documenten Actiegroep").

Tijdens de provinciale commissievergadering op 18 mei jl. gaven de statenleden aan zeer kritisch te staan tegenover het Windpark Greenport Venlo. Geopperd werd uit te gaan van 4 windturbines in plaats van 9. Dus conform ons eerder voorstel. Dit stemt ons zeer hoopvol !

Lees meer

PLAN VAN TAFEL !!! 12 maart 2018

Historische datum: 12 maart 2018 > 27 raadsleden stemden vanavond tegen het plan 9 windturbines te plaatsen in Blerick.

Zoals bekend gingen wij akkoord met de 4 windturbines in het voorkeursgebied en wilden wij dat de 5 windturbines buiten het voorkeursgebied richting Blerick geschrapt werden. De partijen VenLokaal en Lokale Democraten stelden per amendement voor 6 windturbines te schrappen. Tijdens de vergadering stelde het CDA voor uit te gaan van realisatie van de 4 in het voorkeursgebied gelegen windturbines. Maar beide voorstellen kregen geen steun van het college. Gesteld werd dat de initiatiefnemers zich bij 4 of 5 windturbines zouden terug trekken. Het was dus alles of niets. Het werd dus niets.

Bestuur actiegroep met links advocaat Ruud Verkoijen
van Goorts + Coppens Advocaten


Een overwinning voor de omwonenden, een overwinning voor het gezond verstand, een overwinning voor de democratie. Het college van B&W luisterde niet naar de burgers, de gemeenteraad heeft dat in meerderheid wel gedaan. Opgemerkt moet daarbij worden, dat GroenLinks niet geïnteresseerd was in bewoners en mogelijke gezondheidsaantasting door de windturbines, niet geïnteresseerd was in aantasting leefomgeving, landschap, natuur, cultuurhistorie etc. etc.

De vergadering vond plaats in 't Raodhoes in Blerick, omdat de raadszaal in het stadhuis bezet was. Hier de tegenstemmers, waarmee het plan van tafel was.


De voltallige fracties van VVD, VenLokaal, Lokale Democraten en SP stemden tegen het plan.

Bij de PvdA stemden Wouter Schenk en John Spijksma vóór het plan, de rest van de fractie tegen.

Bij het CDA stemden Miriam Dückers en Ruud Hermans tegen het plan, de rest van de fractie vóór.

Bij D66 stemde Kim Thommassen tegen het plan, Frans Aerts vóór.

GroenLinks stemde vóór het plan.

VÓÓR HET PLAN:

Ton Drissen CDA Desirëe Thissen Tom Verhaegh  Aussa Meziani, CDA Duygu Oruç, CDA Wiel Hermans CDA
CDA Ton Drissen         CDA Desirée Thissen  CDA Tom Verhaegh      CDA Aissa Meziani     CDA Duygu Oruç        CDA Wiel Hermans

John Spijksma, PvdA
PvdA John Spijksma   PvdA Wouter Schenk

Frans Aerts, D66
D66 Frans Aerts

Ineke Hendrickx (GroenLinks) Huub van Eijck, Groenlinks
GroenLinks              GroenLinks
Ineke Hendrickx       Huub van Eijck

 

TÉGEN HET PLAN:

VVD
Bart Kuntzelaers Jozanne van der Velden Maurice Houba VVD  Martin Camp, VVD John Heuvelings, VVD Sjraar Geelen
Bart Kuntzelaers      Jozanne van der Velden           Maurice Houba              Martin Camp              John Heuvelings          Sjraar Geelen

Rob Pijpers, VVD Mieke van Rijn - ten Vaanholt
Rob Pijpers               Mieke van Rijn

CDA:
Ruud Hermans, CDA Miriam Duckers, Lokale Democraten
Ruud Hermans        Miriam Dückers

VENLOKAAL:
Luud Pieko, Venlokaal
Henny Bosch, Venlokaal Leon van den Beucken, Venlokaal Marjan Schuman, Venlokaal
Luud Pieko
             Henny Bosch        Leon van den Beucken       Marjan Schumann

PvdA:
Erwin Boom (PvdA) Hay Janssen (PvdA) Houssein Mallouka, PvdA Bep Holla, PvdA Gé Vervoort, Venlokaal
Erwin Boom               Hay Janssen           Houssein Mallouka      Bep Holla               Gé Vervoort

LOKALE DEMOCRATEN:
Frans Schatorjé. Lokale Democraten Gökhan Yurt, Lokale Democraten Ali Oruç, Lokale Democraten Peter van Crooy, Lokale Democraten
Frans Schatorjé         Gökhan Yurt          
Ali Oruç               Peter van Crooy 

SP:
Ton Heerschop Petra Rayer-Brehmer Stefan Hugues, SP  Alexander Vervoort, SP
Ton Heerschop      Petra Raijer          Stefan Hugues      (Alexander Vervoort was afwezig)

D66:
Kim Thomassen, D66  
Kim Thomassen  

 

 

 

Lees meer

12 maart 2018

Op 28 februari jl. zou door de gemeenteraad het besluit genomen worden over het al dan niet plaatsen van de 9 windturbines. Omdat er niet genoeg steun was vóór het plan, is besloten de vergadering te schorsen en op 12 maart a.s. de vergadering voort te zetten.

De vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in 't Raodhoes, Antoniusplein 2, Blerick .

Agenda:  https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000008/0d45067b-29b6-48c9-a85e-c42a3c06df4b/

Lees meer

Kort verslag raadsvergadering 28 februari 2018

Op 28 februari jl. zou door de gemeenteraad het besluit genomen worden over het al dan niet plaatsen van de 9 windturbines. Omdat er niet genoeg steun was vóór het plan, is besloten de vergadering te schorsen en op 12 maart a.s. de vergadering voort te zetten. In de tussentijd zal een "plan van aanpak" worden gepresenteerd om draagvlak te krijgen onder de bewoners, waarbij wordt gedacht aan profijt omwonenden.

Bij het nu aan de orde zijnde plan is er niet alleen sprake van een blijvende aantasting van unieke natuurgebieden, een unieke leefomgeving, niet alleen sprake van blijvende hinder en overlast (gevoelige mensen geen nachtrust meer), maar intussen staat vast dat de gezondheid van vele duizenden mensen in het geding is. Dat valt financieel op geen enkele wijze goed te maken. Hoeveel is uw gezondheid u waard? Draagvlak kan volgens ons dan ook alleen maar gerealiseerd worden door het plan aan te passen. Niet door geforceerd achteraf onder hoge tijdsdruk een “kunstmatig” draagvlak proberen te creëren waarbij “profijt” een rol speelt. Wij zullen het plan verder afwachten.

Politieke partijen
Wat de politieke partijen betreft, was GroenLinks voor, wat ons bekend was; deze partij heeft eerder al aangegeven dat groene stroom “heilig” is en dan gelden argumenten niet meer. Zéér teleurstellend vonden wij de eenzijdige betogen van CDA en VVD die een sterk voorstander (!) van het plan bleken te zijn; wij gaan er overigens vanuit dat de Blerickse raadsleden van die partijen een ander standpunt zullen innemen.

Binnenkort schenken we meer aandacht aan de politieke partijen.

Foto: Omdat de publieke tribune in de raadszaal vol was, kon de vergadering ook gevolgd worden via videoschermen in de parterre van het stadhuis

Lees meer

28 FEBRUARI 2018


Op 28 februari vindt de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad plaats. Dan valt het besluit over "Windpark Greenport Venlo". Zoals gesteld in onze brief van 19 februari 2018:

"Duidelijk mag zijn dat u als gemeenteraad beslist over het
lot van Boekend en Blerick, niets meer en niets minder. Het hoogste goed,
gezondheid, staat op het spel. U beslist als het ware over leven en dood!"

De vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Agenda: https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000008/1abdf2ba-5eea-4817-8863-aaaa99b112ac/


Hier beneden een artikel van Piet Lukkes, NRC 05.11.2008 .

Lees meer

Bliërick zóndaag 11 fibberwarie 2018, Groëten Optoch


                                                                                                                        (Ter vergelijk: rechterhand is toren Antoniuskerk)

Lees meer

Overhandigen handtekeningen tijdens beeldvormende vergadering 07.02.2018

Jos Raedts overhandigt hier 1234 handtekeningen aan de voorzitter, Alexander Vervoort.

"Wij als actiegroep komen op voor de bewoners van Boekend en Blerick, komen op voor leefomgeving, landschap en cultuur. Wij laten ons niet ons welbevinden, onze gezondheid en onze mooie leefomgeving afpakken door de gemeente Venlo. Wij worden hierin gesteund door zeer velen. Rond de jaarwisseling zijn er door leden van de actiegroep en ondersteunende vrijwilligers handtekeningen opgehaald in Boekend en Klingerberg. Alleen volwassenen mochten tekenen; met de ondertekening werd aangegeven dat men onze zienswijze ondersteunt en alleen akkoord gaat met de 4 turbines die in het voorkeursgebied van de provincie staan.  ............"

Lees meer

Overleg met politieke partijen gemeenteraad Venlo

 

 


Binnenkort zullen we de fracties van de gemeenteraad uitnodigen om de windturbineproblematiek te bespreken. Vanavond (22 januari 2018) hebben we een goed en constructief overleg gehad met de nieuwe plaatselijke politieke partij 50plus. Op de foto ziet u de nummer 1 en de nummer 2 van de lijst, Natascha Kroonstuiver en Sjors Peeters.

Lees meer

Boekje Albert Koers

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLOW) kunnen we u het boekje "Windenergie en de overheid" aanbieden voor slechts € 10. De normale prijs is € 20.

  Dit boekje is geschreven door emiritus hoogleraar Albert Koers en is
  een "must" om een goed beeld te krijgen van windenergie. Het boekje kan worden afgehaald of bezorgd.
  Neemt u  even contact op via info@actiegroepwindturbines.nl .

  Website NLVOW: www.nlvow.nl

Lees meer