Pers


Artikels in De Blerickse Krant

Aanvankelijk zijn er enkele artikels van De Limburger opgenomen. Dat zijn echter zoveel artikels geworden (met een moeilijke lay-out) dat besloten is ons hier te beperken tot eigen artikels, gepubliceerd in De Blerickse Krant. Voorlopig is hierbij het artikel van 5 juli 2019 het laatste. Een belangrijke reden hiervoor is dat de Blerickse Krant is overgenomen en de kosten voor het plaatsen van onze stukjes aanzienlijk zijn toegenomen.

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 05.07.2019

In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de zitting van de Raad van State op 8 juli 2019. Er wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de enquete in de Blerickse Krant van 26 april 2019; we mochten zo'n 300 reacties ontvangen. In het overleg met de provincie op 7 mei 2019 is de enquete besproken.
Verder wordt kort ingegaan op de aanvullende brief d.d. 19 juni 2019 die we (via Goorts+Coppens Advocaten) naar de Raad van State hebben gestuurd als reactie op de brief van ENVIR Advocaten d.d. 23 april 2019. Aantal voertuigen op een gemiddelde werkdag per etmaal in 2018 over de gebundelde A73/A74:

- 62.700 auto's
-   7.314 middelzware vracht
- 15.987 zware vrachtauto's

Foto: overleg provincie 07.05.2019, rechts demissionair gedeputeerde Teunissen

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 26.04.2019

Het STAB-rapport geeft duidelijk aan, dat ook zonder de 5 turbines richting Blerick de provinciale doelstelling wordt gehaald. Daarnaast stelt het rapport dat er alternatieven zijn. Op maandag 8 juli 2019 vindt om 11.00 uur de behandeling door de Raad van State plaats in Den Haag.

Op 15 maart 2019 heeft de provinciale fractie van de PVV ons bezocht in het kader van een werkbezoek; de PVV heeft op 19 maart 2019 schriftelijke vragen gesteld. Naar aanleiding van de beantwoording daarvan hebben wij op 7 mei 2019 een overleg met de provincie.

Wij willen benadrukken dat wij de A.W.B. in deze kwestie zien als vertegenwoordiger van bewoners in Boekend en Blerick, gelegitimeerd door 1234 handtekeningen van bewoners. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Moet er wat het leefbaarheidsfonds betreft een werkgroep worden opgericht, waarin bewoners zitting hebben? Moet het wijkoverleg een rol spelen?

De A.W.B. is genomineerd voor de Glassculptuur 2019.

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 01.03.2019

"Op vrijdag 8 februari jl. heeft er in Boekend een gesprek plaatsgevonden met twee deskundigen van de STAB, waarbij aanwezig Ruud Verkoijen (Goorts + Coppens Advocaten) en Marcel Lenders (A.W.B.). Begin maart moet het deskundigenbericht klaar zijn."

"Het rapport van Witteveen + Bos concludeert dat het alternatievenonderzoek van de provincie niet gebruikt kan worden als onderbouwing voor een locatiekeuze. Gesteld wordt dat de geschiktheid van het gebied waar de 5 turbines richting Blerick zijn gepland laag is en  niet hoog, zoals GS stelt. Gesteld wordt dat het besluit van GS dus op onjuiste informatie berust."

"
Duidelijk is voor ons, dat er een nieuwe wind moet gaan waaien in de provincie. Het moet voorbij zijn met pure machtspolitiek waarbij het gezond verstand buiten werking is gezet en mensen geen rol spelen."

""Draagvlakontwikkeling, intensieve dialoog met de omgeving" (antwoord GS op schriftelijke vragen M. van Caldenberg, brief d.d. 22.01.2019), het blijken holle woorden te zijn."

"De strijd is nog lang niet gestreden. Wij vertrouwen erop dat de Raad van State ook inziet dat de provincie nooit dit besluit had kunnen nemen."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 12.10.2018

"Op vrijdag 28 september 2018 hebben Provinciale Staten (PS) ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) 9 windturbines te plaatsen in Blerick. Dit is een zwarte dag in de geschiedenis van Venlo. Het is onbegrijpelijk voor ieder weldenkend mens dat men de 5 windturbines richting Blerick niet geschrapt heeft. Puur WANBELEID. Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat je op partijen stemt die opkomen voor burgers, dat je statenleden kiest die serieus stukken doornemen (en kunnen doornemen) en niet blind een fractievoorzitter of gedeputeerde volgen. Duidelijk is voor ons, dat er een nieuwe wind moet gaan waaien in de provincie."

"Heel kwalijk is het dan als GS in die week snel zaken doet met enkele partijen om de steun van die partijen te verwerven. Gedeputeerde Teunissen gaf in zijn beantwoording immers aan dat het college de afgelopen week intensief overleg heeft gepleegd, leidend tot een aantal maatregelen waarvan hij de uitvoering en nakoming toezegde. Wij hebben hiervan geen kennis kunnen nemen, hierop niet kunnen reageren, zijn dus helemaal buitenspel gezet. Wij hebben hier maar 1 woord voor: "achterkamertjespolitiek". Wij achten dit verder geheel in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 28.09.2018

"De burgers van Boekend en Blerick maken zich terecht zorgen over aantasting van hun leefomgeving en aantasting van gezondheid. Waarom wordt dit alles door GS zo gebagatelliseerd?

Wat gezondheid betreft, voor Duitse medici staat vast dat langetermijnblootstelling ook bij lagere geluidssterkten van infrasoon geluid leidt tot (blijvende) gezondheidsschade.

Duitse wetenschappers pleiten, in afwachting onderzoek emissie huidige generatie windturbines, voor een bouwstop en indien dat advies niet wordt gevolgd voor een afstand van 15x de tiphoogte (hier ruim 3 km).

In ieder geval mag het voor eenieder duidelijk zijn dat je windturbines ver moet plaatsen van het stedelijk gebied, waar je immers veel mensen blootstelt aan de gevolgen van windturbinegeluid. Dat de huidige wettelijk normen niet meer voldoen wordt ook door de adviseur van de Raad van State gesteld in recente uitspraken (2018)."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 31.08.2018

"Wij vinden het onbegrijpelijk dat het college van gedeputeerde staten blijft vasthouden aan het absurde plan om 9 windturbines te plaatsen in dit gebied, tegen de stedelijke bebouwing aan. Ieder greintje gezond verstand lijkt te zijn uitgeschakeld, alsof het college is gegijzeld door Etriplus, gegijzeld door "het grote geld"."

"Dit kun je niet zeggen van D66-gedeputeerde Hans Teunissen (ruimtelijke ordening). Hij laat duidelijk blijken lak te hebben aan de omwonenden. Onder het mom van een daadkrachtig bestuurder vervult hij de wensen van de machtige windturbine-lobby, de wil van de bevolking is daaraan verre ondergeschikt, sterker nog, lijkt geen enkele rol te spelen (!)."

"Er moet sprake zijn van draagvlak vóórdat een besluit genomen wordt !"

"Het provinciebestuur wil alles in sneltreinvaart erdoor drukken, zelfs in de vakantietijd was er geen rust voor omwonenden.
Pas in week 34 kunnen de statenleden kennisnemen van belangrijke stukken met betrekking tot het windpark, in week 35 (31 augustus) wordt een en ander vervolgens behandeld in de provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur. Je moet "Superman" zijn om de omvangrijke stukken in zo'n korte tijd te kunnen doornemen. Dat kan niemand! ........ Deze gang van zaken is dan ook onaanvaardbaar, is in strijd met onze rechtsbeginselen."

"Tijdens de vorige provinciale commissievergadering op 18 mei 2018 gaven de commissieleden aan zeer kritisch te staan tegenover het Windpark Greenport Venlo. Geopperd werd uit te gaan van 4 windturbines in plaats van 9.  Wij gaan ervan uit dat dit standpunt zich niet heeft gewijzigd."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 17.08.2018

"Dan vernemen we op 17 juli 2018 dat het provinciebestuur vasthoudt aan het oorspronkelijke plan van 9 turbines............... Wij hebben dit richting provincie psychologische oorlogsvoering genoemd."

"De provincie gaat onverdroten door met het plan, zelfs in de vakantietijd gunt men de burgers en ook de politiek geen adempauze. Waarom houdt men zo vast aan dit plan dat 100 % in strijd is met een goede ruimtelijke ordening? Waarom niet luisteren naar bewoners en rekening houden met democratische processen (de gemeenteraad van Venlo heeft het plan op 12 maart 2018 afgewezen)?"

Citaat uit brief raad Venlo aan college van Gedeputeerde Staten:

"Dit maakt ook dat het windpark onvoldoende draagvlak heeft in de omgeving. U wordt nadrukkelijk in overweging gegeven op deze locatie in Greenport Venlo te volstaan met het plaatsen van enkele windturbines, waarbij de direct omwonenden op gepaste wijze dienen te worden gecompenseerd. De overige windturbines dienen in overleg met andere gemeenten en de provincie elders te worden gerealiseerd. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de opgave op het gebied van windenergie en wordt tegelijkertijd rekenschap gegeven van het belang van het behoud van een goed woon-, werk- en leefklimaat in het omliggende gebied."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 29.06.2018

"Vanaf 13 juni t/m 24 juli 2018 liggen ontwerp-inpassingsplan/ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. De provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur zal het windturbineplan vervolgens inhoudelijk bespreken op 31 augustus 2018, waarna op 28 september 2018 een besluit zal worden genomen door Provinciale Staten."

"Door een collectieve procedure te starten kunnen procedures bekostigd worden en kunnen deskundige bureaus worden ingeschakeld."

"De kracht van de actiegroep vormt de betrokkenheid van de bewoners."

"Op 15 juni 2018 is door Provinciale Staten besloten een zogenaamd coördinatiebesluit vast te stellen, hetgeen inhoudt dat ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning gelijktijdig in procedure gaan. Een van de insprekers tijdens die vergadering was Hennie Dael uit Boekend. Hier haar complete bijdrage......"

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 18.05.2018

"Gedeputeerde Staten als dictator, waarvoor democratische processen geen enkele waarde hebben, steekhoudende argumenten geen ENKELE rol spelen, gezondheid van omwonenden geen enkele rol speelt etc. etc. Tot en met 16 mei 2018 kunnen zienswijzen op het voornemen worden ingediend, daarna begint de echte juridische procedure."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 23.03.2018

"OPLUCHTING EN BLIJDSCHAP!!

12 maart 2018, een historische datum. In Blerick, in 't Raodhoes, stemden 27 raadsleden tegen het plan 9 windturbines te plaatsen in Blerick.

Een overwinning voor de omwonenden, een overwinning voor het gezond verstand, een overwinning voor de democratie. Het college van B&W luisterde niet naar de burgers, de gemeenteraad heeft dat in meerderheid wel gedaan."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 09.03.2018"Bij het nu aan de orde zijnde plan is er niet alleen sprake van een blijvende aantasting van unieke natuurgebieden, een unieke leefomgeving, niet alleen sprake van blijvende hinder en overlast (gevoelige mensen geen nachtrust meer), maar intussen staat vast dat de gezondheid van vele duizenden mensen in het geding is.  Dat valt financieel op geen enkele wijze goed te maken. Hoeveel is uw gezondheid u waard? Draagvlak kan dan ook alleen maar gerealiseerd worden door het plan aan te passen. Niet door geforceerd achteraf onder hoge tijdsdruk een “kunstmatig” draagvlak proberen te creëren waarbij “profijt” een rol speelt."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 23.02.2018

 

 

In de Blerickse Krant van 23 februari 2018  staat een paginagroot artikel van de actiegroep, waarin onder aandacht wordt geschonken aan de handtekeningenactie en de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van 31 januari 2018. Het artikel treft u hieronder aan.

 

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 26.01.2018

In de Blerickse Krant van 26 januari 2018 staat een paginagroot artikel van de actiegroep met als titel "IS VENLO DE WEG KWIJT?" . Kern: als de gezondheid van haar burgers geen aandachtspunt meer is voor de gemeente, dan houdt alles op. Worden de inwoners van Boekend en Blerick gezien als TWEEDERANGSBURGERS? Citaat Ruud Verkoijen (advocaat Goorts+Coppens) :

"U staat aan de vooravond van een historisch besluit waarvan u de effecten niet kunt overzien. Niet alleen zal met het instemmen met deze plannen het uitzicht op Venlo drastisch wijzigen maar instemming met de plannen zal ook onherroepelijk leiden tot gezondheidsschade bij duizenden inwoners van Blerick en De Boekend."

Lees meer

Artikel De Limburger d.d. 29.11.2017

Dit artikel meldt dat 69 huishoudens uit Blerick de komst van de windturbines juridisch zullen aanvechten als de gemeente Venlo het bestemmingsplan goedkeurt. Er wordt ingegaan op de Actiegroep Windturbines Blerick.

Lees meer

Artikel De Limburger d.d. 22.11.2017

In dit artikel staat vermeld dat er een aanvullend onderzoek plaatsvindt over vleermuizen in het kader van het MER (milieueffectrapport). Wij willen hier opmerken, dat er in het kader van de m.e.r. (milieueffectrapportage) wel aandacht is voor dieren, maar niet voor mensen. De m.e.r. heeft hier nauwelijks tot geen aandacht voor. Er bestaat nog niet zoiets als "mensrapportage". Het is dringend noodzakelijk dat zo'n rapportage er wel komt.

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 10.11.2017

In de Blerickse Krant van 10 november 2017 staat een paginagroot artikel van de actiegroep, waarin wordt ingegegaan op de gevolgen van de aanleg van de windturbines voor de gezondheid van GEHEEL Blerick. Het artikel treft u hieronder aan.

Lees meer

Artikel Blerickse Krant d.d. 27.10.2017

In de Blerickse Krant van 27 oktober 2017 staat het artikel "Don Marcello en ut gevech taege de windmeules" van LudovicuS. Dit humoristisch artikel treft u hieronder aan.

Lees meer

Artikel Blerickse Krant d.d. 29.09.2017

In de Blerickse Krant van 29 september 2017 staat een artikel over de oprichting van de actiegroep. Dit artikel treft u hieronder aan.

Lees meer