Documenten actiegroep


A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 05.07.2019

In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de zitting van de Raad van State op 8 juli 2019. Er wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de enquete in de Blerickse Krant van 26 april 2019; we mochten zo'n 300 reacties ontvangen. In het overleg met de provincie op 7 mei 2019 is de enquete besproken.
Verder wordt kort ingegaan op de aanvullende brief d.d. 19 juni 2019 die we (via Goorts+Coppens Advocaten) naar de Raad van State hebben gestuurd als reactie op de brief van ENVIR Advocaten d.d. 23 april 2019. Aantal voertuigen op een gemiddelde werkdag per etmaal in 2018 over de gebundelde A73/A74:

- 62.700 auto's
-   7.314 middelzware vracht
- 15.987 zware vrachtauto's

Foto: overleg provincie 07.05.2019, rechts demissionair gedeputeerde Teunissen

Lees meer

Goorts + Coppens Advocaten brief d.d. 21.06.2019

In deze brief, gericht aan de Raad van State, wordt ingegaan op de brieven van ENVIR Advocaten d.d. 18.12.2018 en 23.04.2019.


Lees meer

A.W.B. brief Raad van State d.d. 19.06.2019

Als reactie op de brief van ENVIR Advocaten d.d. 23 april 2019 is op 19 juni 2019 deze brief (via Goorts + Coppens Advocaten) naar de Raad van State gestuurd. De brief gaat ook nog in op enkele andere punten zoals bemoeienis van de provincie met de gemeentelijke besluitvorming, enquête Blerickse Krant, gesprek provincie, overlast A73/A74 etc.

Op een duidelijke manier wordt gemotiveerd dat de 5 windturbines richting Blerick, die buiten het voorkeursgebied van de provincie liggen, ontoelaatbaar zijn.

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 26.04.2019

Het STAB-rapport geeft duidelijk aan, dat ook zonder de 5 turbines richting Blerick de provinciale doelstelling wordt gehaald. Daarnaast stelt het rapport dat er alternatieven zijn. Op maandag 8 juli 2019 vindt om 11.00 uur de behandeling door de Raad van State plaats in Den Haag.

Op 15 maart 2019 heeft de provinciale fractie van de PVV ons bezocht in het kader van een werkbezoek; de PVV heeft  op 19 maart 2019 schriftelijke vragen gesteld. Naar aanleiding van de beantwoording daarvan hebben wij op 7 mei 2019 een overleg met de provincie.

Wij willen benadrukken dat wij de A.W.B. in deze kwestie zien als vertegenwoordiger van bewoners in Boekend en Blerick, gelegitimeerd door 1234 handtekeningen van bewoners. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Moet er wat het leefbaarheidsfonds betreft een werkgroep worden opgericht, waarin bewoners zitting hebben? Moet het wijkoverleg een rol spelen?

De A.W.B. is genomineerd voor de Glassculptuur 2019.

Lees meer

Goorts + Coppens Advocaten, zienswijze deskundigenrapport STAB d.d. 03.04.2019

Op 14 maart 2019 mochten wij het deskundigenrapport van de STAB d.d. 8 maart 2019 ontvangen. Hieronder treft u de zienswijze van Goorts + Coppens Advocaten aan. Onze zienswijze d.d. 02.04.2019 maakt hiervan deel uit. Er wordt ingegaan op nut/noodzaak/alternatieven, geluid, en tenslotte op natuur en strijdigheid met de Omgevingsverordening Limburg. De Omgevingsverordening geeft aan dat er in de Goudgroene natuurzone geen nieuwe activiteiten mogen plaatsvinden die de wezenlijke kenmerken van het gebied aantasten; afwijken is alleen mogelijk als er sprake is van (1) een groot openbaar belang, (2) er geen reële alternatieven zijn en (3) er wordt gecompenseerd. Gesteld wordt, dat de STAB-rapporteur sowieso had moeten concluderen dat er niet wordt voldaan aan voorwaarde 2.

Lees meer

A.W.B. , zienswijze deskundigenrapport STAB d.d. 02.04.2019

Op 14 maart 2019 mochten wij het deskundigenrapport van de STAB d.d. 8 maart 2019 ontvangen. Er valt het nodige aan te merken op dit rapport (zie ons commentaar bij het rapport), maar er is ook sprake van belangrijke "doorbraken" . Zo geeft het rapport duidelijk aan, dat een realisatie van het totale project niet noodzakelijk is om de provinciale doelstelling (95,5 MW) te halen. Ook zonder de 5 turbines richting Blerick wordt de doelstelling gehaald. Daarnaast stelt het rapport dat realisatie van het windpark gevolgen heeft voor Koelbroek en Crayelheide, dat er sprake is van negatieve gevolgen voor de toeristisch-recreatieve functie van dat gebied. Wij gaan in onze zienswijze in op 4 thema's:

1. Voorkeursgebied
2. Advies Commissie voor de m.e.r. en locatiestudie AnteaGroup
3. Geluid
4. Gemeenteraad Venlo en Boekend/Blerick + opmerking MER

Wij zijn van mening een aantal conclusies van het rapport goed onderbouwd te hebben weerlegd/ een aantal tekortkomingen duidelijk te hebben aangegeven.

Lees meer

STAB, deskundigenrapport d.d. 08.03.2019

Op 14 maart 2019 mochten wij het deskundigenrapport van de STAB d.d. 8 maart 2019 ontvangen. Gezegd kan worden dat het rapport in z'n algemeenheid vaag is, geen duidelijke uitspraken doet. Daarnaast valt er inhoudelijk veel op het rapport aan te merken. Er lijkt sprake geweest te zijn van een haastklus, waarbij de materie onvoldoende bestudeerd is. Dat is kwalijk te nemen, maar wij kunnen dat begrijpen. Er is sprake van te weinig tijd voor een serieuze bestudering. Ook kwalijk te nemen is, dat bij het onderdeel geluid slaafs het standpunt van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt gevolgd, dat hier geen sprake meer lijkt te zijn van een onafhankelijk advies van de STAB. Wel duidelijk geeft het rapport aan, dat een realisatie van het totale project niet noodzakelijk is om de provinciale doelstelling (95,5 MW) te halen. Ook zonder de turbines richting Blerick wordt de doelstelling gehaald. Daarnaast gaat het rapport in op de gevolgen voor Koelbroek en Crayelheide en de negatieve gevolgen voor de toeristisch-recreatieve functie van dat gebied.

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 01.03.2019

"Op vrijdag 8 februari jl. heeft er in Boekend een gesprek plaatsgevonden met twee deskundigen van de STAB, waarbij aanwezig Ruud Verkoijen (Goorts + Coppens Advocaten) en Marcel Lenders (A.W.B.). Begin maart moet het deskundigenbericht klaar zijn."

"Het rapport van Witteveen + Bos concludeert dat het alternatievenonderzoek van de provincie niet gebruikt kan worden als onderbouwing voor een locatiekeuze. Gesteld wordt dat de geschiktheid van het gebied waar de 5 turbines richting Blerick zijn gepland laag is en  niet hoog, zoals GS stelt. Gesteld wordt dat het besluit van GS dus op onjuiste informatie berust."

"
Duidelijk is voor ons, dat er een nieuwe wind moet gaan waaien in de provincie. Het moet voorbij zijn met pure machtspolitiek waarbij het gezond verstand buiten werking is gezet en mensen geen rol spelen."

""Draagvlakontwikkeling, intensieve dialoog met de omgeving" (antwoord GS op schriftelijke vragen M. van Caldenberg, brief d.d. 22.01.2019), het blijken holle woorden te zijn."

"De strijd is nog lang niet gestreden. Wij vertrouwen erop dat de Raad van State ook inziet dat de provincie nooit dit besluit had kunnen nemen."

Lees meer

Negeren A.W.B. , e-mail statenleden d.d. 20.02.2019

Hieronder de e-mail die op 20 februari 2019 gestuurd is naar de statenleden. "Draagvlakontwikkeling, intensieve dialoog met de omgeving", hoe serieus moet je dat nemen? Wij worden als A.W.B. volledig genegeerd, maar ook met het Wijkoverleg Blerick is geen contact opgenomen.

Om te beginnen is het natuurlijk zo, dat er sprake moet zijn van een draagvlak vóórdat een besluit genomen wordt. Dat was hier niet het geval. Burgers zijn slechts geïnformeerd, er was geen sprake van communicatie. Het genomen besluit om 9 windturbines te realiseren zal verder uiteraard nooit tot draagvlak kunnen leiden; de 5 turbines richting Blerick zullen nooit geaccepteerd worden.

Lees meer

Brief Goorts + Coppens Advocaten d.d. 05.02.2019 / Rapport Witteveen + Bos d.d. 04.02.2019

In opdracht van ARAG en Goorts + Coppens Advocaten zijn recent 3 stukken gemaakt. Twee notities door Peutz (notitie laagfrequent geluid en notitie externe veiligheid) en een rapport door Witteveen + Bos.
Hieronder de brief van Goorts + Coppens Advocaten aan de Afdeling Bestuursrechtspraak d.d. 5 februari 2019 met de notitie over externe veiligheid en het rapport van Witteveen + Bos. We zullen kort ingaan op dit laatste rapport.

Door de Commissie voor de milieueffectrapportage is, voordat het PIP werd vastgesteld,  aan de provincie geadviseerd om een alternatievenonderzoek te doen omdat nu de provincie de besluitvorming naar zich toe heeft getrokken. Dan moet er in een breder perspectief worden gekeken dan alleen binnen de grenzen van de gemeente Venlo. De provincie heeft daar gevolg aan gegeven door de Anteagroup een zogenaamde Locatiestudie zoekgebieden voor windenergie Provincie Limburg op te laten stellen. Dat onderzoek vergelijkt echter alleen vijf windturbines in het gebied van Trade Port (waarvan er één al niet mogelijk is vanwege een buisleiding) en laat de vijf windturbines richting Blerick buiten het voorkeursgebied buiten beschouwing. Met als gevolg dat het locatiegebied ‘Greenport’ goed scoort bij het alternatievenonderzoek. Dit is aanleiding geweest om Witteveen + Bos opdracht te geven voor het uitvoeren van een onderzoek waarin de vijf “weggevallen” turbines worden beoordeeld. Dan blijkt dat deze locatie bijzonder slecht scoort. Het onderzoek van de Anteagroup is onvolledig, er is geen gevolg gegeven aan het advies van de Commissie MER. Gesteld wordt dat de geschiktheid van het gebied waar de 5 turbines richting Blerick zijn gepland laag is en  niet hoog, zoals GS stelt. Gesteld wordt dat het besluit van GS dus op onjuiste informatie berust.

Lees meer

Brief ARAG d.d. 30.01.2019

Hierbij de in opdracht van ARAG en Goorts + Coppens door Peutz gemaakte notitie d.d. 15.11.2018 m.b.t. laagfrequent geluid PIP, met begeleidende brief ARAG d.d. 30.01.2019.

"Naast andere argumenten tegen het plan wordt ook laagfrequent geluid genoemd.
In de zienswijze bij het ontwerp-besluit van de provincie is aangegeven dat met de uitgangspunten van het plan de Vercammen-curve overschreden kan worden.
In voorliggende notitie worden de berekende laagfrequente geluidbijdragen in het bij het PIP gevoegde rapport van Arcadis omgerekend naar de volgens Vercammen te hanteren beoordelingswijze en vervolgens met de Vercammen-curve vergeleken. Daarbij blijkt dat overschrijding van de Vercammen-curve kan optreden, afhankelijk van de toe te passen windturbines en noise modes. Dan is onacceptabele hinder door laagfrequent geluid te verwachten, wat tot een onacceptabele beïnvloeding van het woon- en leefklimaat leidt. Dit betekent dat een planregel c.q. voorschrift over laagfrequent geluid niet kan worden gemist. Dit ontbreekt tot nu toe echter."

Lees meer

A.W.B. Beroepschrift d.d.14.11.2018

Tot en met 15 november 2018 kon beroep worden ingesteld bij de Raad van State tegen de besluiten van 28 september 2018 van Provinciale Staten van Limburg en Gedeputeerde Staten van Limburg waarbij het provinciaal inpassingsplan "Windpark Greenport Venlo" gewijzigd is vastgesteld en Gedeputeerde Staten van Limburg de omgevings-vergunning hebben verleend ten behoeve van de realisering van negen windturbines en een inkoop- en onderstation op Windpark Greenport Venlo.

Onze actiegroep heeft een uitgebreid beroepschrift ingediend als onderdeel van het beroepschrift van Goorts + Coppens advocaten. Dat beroepschrift treft u hieronder aan. Op 4 december 2018 heeft Envir Advocaten te Amsterdam (namens Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten) een verweerschrift ingediend. Dit verweerschrift gaat volstrekt onvoldoende in op onze motivatie.

Foto: beroepschrift met bijlagen

Lees meer

Goorts + Coppens beroepschrift d.d. 14.11.2018

Tot en met 15 november 2018 kon beroep worden ingesteld bij de Raad van State tegen de besluiten van 28 september 2018 van Provinciale Staten van Limburg en Gedeputeerde Staten van Limburg waarbij het provinciaal inpassingsplan "Windpark Greenport Venlo" gewijzigd is vastgesteld en Gedeputeerde Staten van Limburg de omgevings-vergunning hebben verleend ten behoeve van de realisering van negen windturbines en een inkoop- en onderstation op Windpark Greenport Venlo.

Hieronder treft u het beroepschrift van Goorts + Coppens Advocaten aan. Ons beroepschrift maakt hiervan deel uit.

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 12.10.2018

"Op vrijdag 28 september 2018 hebben Provinciale Staten (PS) ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) 9 windturbines te plaatsen in Blerick. Dit is een zwarte dag in de geschiedenis van Venlo. Het is onbegrijpelijk voor ieder weldenkend mens dat men de 5 windturbines richting Blerick niet geschrapt heeft. Puur WANBELEID. Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat je op partijen stemt die opkomen voor burgers, dat je statenleden kiest die serieus stukken doornemen (en kunnen doornemen) en niet blind een fractievoorzitter of gedeputeerde volgen. Duidelijk is voor ons, dat er een nieuwe wind moet gaan waaien in de provincie."

"Heel kwalijk is het dan als GS in die week snel zaken doet met enkele partijen om de steun van die partijen te verwerven. Gedeputeerde Teunissen gaf in zijn beantwoording immers aan dat het college de afgelopen week intensief overleg heeft gepleegd, leidend tot een aantal maatregelen waarvan hij de uitvoering en nakoming toezegde. Wij hebben hiervan geen kennis kunnen nemen, hierop niet kunnen reageren, zijn dus helemaal buitenspel gezet. Wij hebben hier maar 1 woord voor: "achterkamertjespolitiek". Wij achten dit verder geheel in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 28.09.2018

"De burgers van Boekend en Blerick maken zich terecht zorgen over aantasting van hun leefomgeving en aantasting van gezondheid. Waarom wordt dit alles door GS zo gebagatelliseerd?

Wat gezondheid betreft, voor Duitse medici staat vast dat langetermijnblootstelling ook bij lagere geluidssterkten van infrasoon geluid leidt tot (blijvende) gezondheidsschade.

Duitse wetenschappers pleiten, in afwachting onderzoek emissie huidige generatie windturbines, voor een bouwstop en indien dat advies niet wordt gevolgd voor een afstand van 15x de tiphoogte (hier ruim 3 km).

In ieder geval mag het voor eenieder duidelijk zijn dat je windturbines ver moet plaatsen van het stedelijk gebied, waar je immers veel mensen blootstelt aan de gevolgen van windturbinegeluid. Dat de huidige wettelijk normen niet meer voldoen wordt ook door de adviseur van de Raad van State gesteld in recente uitspraken (2018)."

Lees meer

E-Mail Goorts + Coppens Advocaten d.d. 27.09.2018

"Waarom is door de provincie niet doorgerekend aan een plan van 4 windturbines en is geluisterd naar de wens van de inwoners van Venlo en waarbij er wel invulling wordt gegeven aan de energietransitie? Is het de vrees voor gezichtsverlies?

In ieder geval is duidelijk dat de initiatiefnemers en de provincie, die ook in het plan participeren (!), niet openstaan voor een gesprek door halsstarrig vast te blijven houden aan negen turbines. Mijn cliënten en de actiegroep kan in ieder geval niet worden verweten dat zij tegen het gehele plan zijn, maar de provincie kan wel worden verweten dat zij niet bereid zijn om tot een compromis te komen.

Ik hoop dat u als Statenleden inziet dat er een breed gedragen alternatief ligt en dat met dit alternatief de provinciale doelstelling wordt gehaald."

Lees meer

A.W.B. Brief "reactie commissie RLN" aan Provinciale Staten d.d. 26.09.2018

"Dan nog de vraag hoe de bewoners betrokken zijn bij de besluitvorming. In feite helemaal niet. Zo heeft er geen informatiebijeenkomst plaatsgevonden voordat ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage werden gelegd/ tijdens inzagetermijn.
Er was slechts sprake van een excursie naar windpark Herungen op 27 augustus 2018, ruim na de inzagetermijn."

"Wij zijn van mening dat er in dit dossier zeer onzorgvuldig is gehandeld door de provincie. Je kunt niet met droge ogen zeggen dat hier sprake is "van een goede ruimtelijke ordening".

Er is sprake van een "doordruk-planologie" waarbij de uitkomst van tevoren vaststaat en verdere inbreng geen rol speelt.

Zoals al eerder gezegd, wij verwachten dat u, als statenleden, het onzalige plan van GS afwijst."

Lees meer

A.W.B. Brief "reactie commissie RLN" aan Provinciale Staten d.d. 26.09.2018, bijlage

"Voor wat betreft de bijdrage aan het leefbaarheidsfonds van Etriplus verwijzen wij naar punt 39 van onze zienswijze d.d. 26.10.2017. Samenvattend:

Jaarlijkse productie 100.000*  MWh x € 0,50** = € 50.000 per jaar tot turbines buiten gebruik zijn/worden afgebroken.

           *5.5.3 bestemmingsplan deelgebied Zaarderheiken    **NWEA richtlijn, in Nota Zienswijzen (28-2g) wordt gesteld dat Etriplus uitgaat van € 0,50 per MWh

Technische levensduur 25 jaar:

25 x € 50.000 = € 1.250.000

Indien windturbines 40 jaar staan:

40 x € 50.000 = € 2.000.000

Bij deze bedragen is geen rekening gehouden met inflatiecorrectie, rente etc.

De vraag die wij u hier stellen is: Waarom worden in het plan van aanpak zo'n lage bedragen gehanteerd? (Uitgangspunt € 500.000 Etriplus.)

Subsidieperiode (bij SDE+ 15 jaar) is niet relevant, het gaat om de periode dat de windturbines in gebruik zijn en dus overlast veroorzaken.
Zoals bekend, vinden wij dat leefbaarheidsfonds verder niet belangrijk. Gezondheidsschade is niet in geld uit te drukken.
VERDER VERWIJZEN WIJ U NAAR DE BIJLAGE WAAR OMWONENDEN EEN REACTIE GEVEN OP HET PLAN VAN AANPAK."

Lees meer

Inspreeknotitie A.W.B., provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur d.d. 21.09.2018

"Men kan zelfs van hoogmoed spreken als de door de gemeenteraad Venlo afgekeurde optie niet eens wordt aangepast. In de praktijk verliest de provincie met dergelijke maatregelen elke vorm van respect en geloofwaardigheid bij haar burgers en wordt daarmee onze democratie uitgehold."


Lees meer

Inspreeknotitie Hennie Dael, provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur d.d. 21.09.2018

Hennie Dael, inwoner Boekend:

"Omdat we oprecht bezorgd zijn dat commerciële windenergiebedrijven en de overheid over de rug van ons, bewoners, besluiten nemen. Je zou dit zelfs een gevecht tegen misbruik van macht kunnen noemen.

Dit inspreekrecht is prachtig, maar op de een of andere manier voelt het voor mij ook als een zoethoudertje in deze kwestie, zeker wanneer ik in De Limburger lees: ‘draagvlak is mooi maar niet nodig. Bezwaren van omwonenden worden weggewuifd. Er moet een hoger doel bereikt worden’.

En dan nu het schrijven van Actiegroep Windturbines Blerick van 18 september: locatiestudie zoekgebieden voor windenergie Provincie Limburg van 16 augustus jl., Hieruit blijkt dat er sprake is van veel onjuistheden, weglatingen, halve waarheden, onzorgvuldigheid, verkeerde interpretaties. Willens en wetens? Ik hoop dat u dit schrijven en de andere aangereikte informatie zoals de zienswijzen van de A.W.B. van mei en juli dit jaar, het rapport van Peutz, enz. enz. daadwerkelijk heeft gelezen. Ik ga er in ieder geval niet meer als vanzelfsprekend van uit. Daarvoor is te vaak gebleken dat dit niet het geval was. Waar moet ik als burger dan nog vertrouwen uit putten, wat heb ik er dan aan dat men mag schrijven, mailen, reageren, als er dan alsnog niks mee gedaan lijkt te worden. Ik word er bepaald mismoedig van."

Lees meer

Inspreeknotitie Boekender Belang, provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur d.d. 21.09.2018

volgt

Lees meer

Inspreeknotitie Ruud Verkoijen, provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur d.d. 21.09.2018

Hier vindt u de inspreeknotitie van Ruud Verkoijen, advocaat Goorts + Coppens.

"Ik hoop dat duidelijk is geworden dat het verlenen van medewerking aan deze gigantische windturbines een historische fout zou opleveren. "Lees meer

A.W.B. Brief Provinciale Staten d.d. 18.09.2018

Betreft hier een reactie op de Nota van Zienswijzen waarbij ook wordt ingegaan op de "locatiestudie zoekgebieden voor windenergie Provincie Limburg d.d. 16.08.2018". Gesteld wordt door ons dat de locatiestudie een extra legitimatie vormt voor het niet doorgaan van het windpark in de huidige vorm.

Gesteld wordt dat de Nota van Zienswijzen een verrassend ongenuanceerd stuk is. Er wordt onder andere ingegaan op brief minister Wiebus d.d. 10.07.2018, geluid en gezondheid, geluid en wettelijke normen, Boekend en Blerick.

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 31.08.2018

"Wij vinden het onbegrijpelijk dat het college van gedeputeerde staten blijft vasthouden aan het absurde plan om 9 windturbines te plaatsen in dit gebied, tegen de stedelijke bebouwing aan. Ieder greintje gezond verstand lijkt te zijn uitgeschakeld, alsof het college is gegijzeld door Etriplus, gegijzeld door "het grote geld"."

"Dit kun je niet zeggen van D66-gedeputeerde Hans Teunissen (ruimtelijke ordening). Hij laat duidelijk blijken lak te hebben aan de omwonenden. Onder het mom van een daadkrachtig bestuurder vervult hij de wensen van de machtige windturbine-lobby, de wil van de bevolking is daaraan verre ondergeschikt, sterker nog, lijkt geen enkele rol te spelen (!)."

"Er moet sprake zijn van draagvlak vóórdat een besluit genomen wordt !"

"Het provinciebestuur wil alles in sneltreinvaart erdoor drukken, zelfs in de vakantietijd was er geen rust voor omwonenden.
Pas in week 34 kunnen de statenleden kennisnemen van belangrijke stukken met betrekking tot het windpark, in week 35 (31 augustus) wordt een en ander vervolgens behandeld in de provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur. Je moet "Superman" zijn om de omvangrijke stukken in zo'n korte tijd te kunnen doornemen. Dat kan niemand! ........ Deze gang van zaken is dan ook onaanvaardbaar, is in strijd met onze rechtsbeginselen."

"Tijdens de vorige provinciale commissievergadering op 18 mei 2018 gaven de commissieleden aan zeer kritisch te staan tegenover het Windpark Greenport Venlo. Geopperd werd uit te gaan van 4 windturbines in plaats van 9.  Wij gaan ervan uit dat dit standpunt zich niet heeft gewijzigd."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 17.08.2018

"Dan vernemen we op 17 juli 2018 dat het provinciebestuur vasthoudt aan het oorspronkelijke plan van 9 turbines............... Wij hebben dit richting provincie psychologische oorlogsvoering genoemd."

"De provincie gaat onverdroten door met het plan, zelfs in de vakantietijd gunt men de burgers en ook de politiek geen adempauze. Waarom houdt men zo vast aan dit plan dat 100 % in strijd is met een goede ruimtelijke ordening? Waarom niet luisteren naar bewoners en rekening houden met democratische processen (de gemeenteraad van Venlo heeft het plan op 12 maart 2018 afgewezen)?"

Citaat uit brief raad Venlo aan college van Gedeputeerde Staten:

"Dit maakt ook dat het windpark onvoldoende draagvlak heeft in de omgeving. U wordt nadrukkelijk in overweging gegeven op deze locatie in Greenport Venlo te volstaan met het plaatsen van enkele windturbines, waarbij de direct omwonenden op gepaste wijze dienen te worden gecompenseerd. De overige windturbines dienen in overleg met andere gemeenten en de provincie elders te worden gerealiseerd. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de opgave op het gebied van windenergie en wordt tegelijkertijd rekenschap gegeven van het belang van het behoud van een goed woon-, werk- en leefklimaat in het omliggende gebied."

Lees meer

A.W.B. Zienswijze d.d. 23.07.2018

Tot en met 24 juli 2018 konden zienswijzen worden ingediend met betrekking tot Windpark Greenport. Onze actiegroep heeft een uitgebreide zienswijze (70 blz.) ingediend als onderdeel van de zienswijze van Goorts + Coppens advocaten. De zienswijze treft u hieronder aan.

 

Lees meer

A.W.B. Zienswijze d.d. 23.07.2018 bijlage 1

Als bijlage 1 bij onze zienswijze hebben we gevoegd het rapport "Gesundheitsgefahr durch die Anwendung überholter Normen und Richtlinien zur Bewertung von Schall, generiert durch große Windkraftanlagen" d.d. 24-03-2016

Passage uit het rapport:

"Die in den Erlassen der einzelnen Bundesländern pauschal festgelegten Abstände zu Einzelhäusern und zur Wohnbebauung sind für heutige, große Windkraftanlagen bei weitem zu gering. Die tieffrequenten Anteile in der Schallemission von WKA werden nicht berücksichtigt. In Folge dessen führen die Schallemissionen der Windkraftanlagen anfangs zu massiver Belästigung und bei längerer Einwirkzeit zu gesundheitlichen Langzeitschäden bei einem signifikanten Anteil der Anwohner (ca. 20 bis 30%)."

Het rapport treft u hieronder aan.

Lees meer

A.W.B. Zienswijze d.d. 23.07.2018 bijlage 2

Twee citaten uit het artikel "Windkraft - Störsender fürs Herz: Mainzer Forscher untersuchen Folgen des Infraschalls (Allgemeine Zeitung d.d. 05.03.2018) ":

"Herr Professor Vahl, wie kamen Sie darauf, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ein Freund von mir, der Künstler Cyrus Overbeck, hatte in Ostfriesland ein Haus ganz in der Nähe eines großen Windparks. Und er klagte zunehmend über Konzentrations- und Schlafstörungen – Symptome, wie sie überall in der Welt in der Nähe von Windkraftanlagen geschildert werden."

"Und welchen Effekt hatte nun der Infraschall? Zum gegebenen Zeitpunkt kann man sicher sagen, daß Infraschall unter den Messbedingungen die vom isolierten Herzmuskel entwickelte Kraft vermindert, unter bestimmten Bedingungen geht bis zu 20 Prozent verloren. Die grundsätzliche Frage, ob der Infraschall Auswirkungen auf den Herzmuskel haben kann, ist damit beantwortet."

Hier artikel HARTBRUG magazine d.d. 2 april 2018, dat hieraan aandacht besteedt.

Lees meer

Zienswijze Goorts + Coppens Advocaten d.d. 23.07.2018

Tot en met 24 juli 2018 lagen ontwerp-inpassingsplan/ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Gedurende deze periode konden zienswijzen worden ingediend.

Goorts + Coppens advocaten heeft namens 41 personen een zienswijze ingediend; de zienswijze van onze actiegroep maakt hiervan onderdeel uit. Er is sprake van een collectieve procedure ("bundelen" van rechtsbijstandsverzekeringen); hierdoor kunnen procedures bekostigd worden en kunnen deskundige bureaus worden ingeschakeld.

Hieronder kunt u de zienswijze lezen. Het betreft hier de originele zienswijze zonder adresgegevens klanten en zonder handtekening (versie 31.07.2018).

Lees meer

Zienswijze Goorts + Coppens Advocaten d.d. 23.07.2018, bijlage 1 (rapport Peutz d.d. 24.10.2017)

Het bureau Peutz (in kader contra-expertise) heeft in opdracht van Goorts + Coppens / ARAG twee rapporten gemaakt, over geluid en veiligheid. Hieronder treft u aan het rapport "Windturbinepark Greenport Venlo; second opinion geluid en laagfrequent geluid" d.d. 24 oktober 2017.

Een enkele passage uit het rapport "second opinion geluid en laagfrequent geluid" :"In het MER is ten onrechte geconcludeerd dat er geen onaanvaardbare hinder zal optreden vanwege laagfrequent geluid."

Het rapport treft u hieronder aan.

Lees meer

Zienswijze Goorts + Coppens Advocaten d.d. 23.07.2018, bijlage 3 (notitie Peutz d.d. 06.02.2018)

"In opdracht van ARAG Rechtsbijstand en Goort+Coppens Advocaten is een 'second opinion' verricht met betrekking tot de geluid- en laagfrequent geluidaspecten van het geprojecteerde Windpark Greenport Venlo.

De resultaten van deze 'second opinion' zijn weergegeven in onze notitie 'Windturbinepark Greenport Venlo; second opinion geluid en laagfrequent geluid' van 24 oktober 2017. De bevindingen uit de notitie zijn door u gebruikt in zienswijzen tegen de te nemen besluiten in het kader van de realisatie van het windpark.

Door de gemeente is gereageerd op de ingediende zienswijzen door middel van de 'Nota Zienswijzen Windpark' van 9 januari 2018. Door u is aan ons gevraagd om specifiek te reageren op het antwoord van de gemeente onder nummer 17f1n. In dit antwoord is door de gemeente aangegeven dat 'de conclusie van Peutz dat in geen enkele van de onderzochte alternatieven wordt voldaan aan de Vercammen-curve is gebaseerd op onjuiste aannames en een onjuiste methode door Peutz'.

Alle eerdere, in de notitie getrokken conclusies inzake 'laagfrequent geluid' blijven overeind:  ........."

Lees meer

Zienswijze Goorts + Coppens Advocaten d.d. 23.07.2018, bijlage 4 (notitie Peutz d.d. 27.02.2018)

"Het gemeentebestuur van Venlo heeft de raadsvraag m.b.t. het windturbinepark Greenport te
Venlo beantwoord met een brief, datum 23 februari 2018, kenmerk 1224005 (verder
genoemd 'de brief'). Op deze brief wordt gereageerd m.b.t. geluidaspecten."

"Overigens zijn de bedoelde enquêtes naar hinderbeleving van windturbines (ruim) voor 2014
verricht. Dat betreft dus (vrijwel) geen windturbines met een ashoogte van 140 m zoals in
Greenport zijn voorzien, aangezien die pas de laatste jaren worden gerealiseerd. Alleen al
daarom zijn daarop gebaseerde conclusies voor windturbines van die maat voorbarig.
Opgemerkt wordt voorts.......... "

Lees meer

Zienswijze Goorts + Coppens Advocaten d.d. 23.07.2018, bijlage 4 (kaartje notitie Peutz d.d. 27.02.2018)


Toegevoegd kaartje Peutz.

"Indicatieve contouren van laagfrequente binnengeluidsniveaus LpALF, Deense methode

Rood: 20 dB wordt bij 33% van de woningen met slechtste geluidisolatie overschreden
Oranje: 20 dB wordt bij 10-20% van woningen met slechtste geluidsisolatie overschreden"

Duidelijk mag zijn dat de contouren over Boekend en Klingerberg liggen.

Lees meer

Zienswijze Goorts + Coppens Advocaten d.d. 23.07.2018, bijlage 5 (artikel Medisch Contact d.d. 22.03.2018

"Een substantieel deel van omwonenden van windturbines rapporteert wereldwijd identieke klachten:

chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, vertigo, visusklachten, luchtwegproblemen, tachycardie, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens samengaand met de sensatie van inwendige pulsaties of trillingen zowel slapend als in wakkere toestand."

Zolang onvoldoende bekend is of de plaatsing van turbines nabij bewoning veilig is, dient de overheid goed onderzoek te initiëren, tot die tijd het voorzorgbeginsel toe te passen en van plaatsing in stedelijke gebieden af te zien. Dit geldt des te meer omdat er voldoende alternatieven voor de opwekking van groene energie beschikbaar zijn."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 29.06.2018

"Vanaf 13 juni t/m 24 juli 2018 liggen ontwerp-inpassingsplan/ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. De provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur zal het windturbineplan vervolgens inhoudelijk bespreken op 31 augustus 2018, waarna op 28 september 2018 een besluit zal worden genomen door Provinciale Staten."

"Door een collectieve procedure te starten kunnen procedures bekostigd worden en kunnen deskundige bureaus worden ingeschakeld."

"De kracht van de actiegroep vormt de betrokkenheid van de bewoners."

"Op 15 juni 2018 is door Provinciale Staten besloten een zogenaamd coördinatiebesluit vast te stellen, hetgeen inhoudt dat ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning gelijktijdig in procedure gaan. Een van de insprekers tijdens die vergadering was Hennie Dael uit Boekend. Hier haar complete bijdrage......"

Lees meer

Brief Ruud Verkoijen d.d. 12.06.2018

Op 15 juni 2018 zal er een vergadering van Provinciale Staten plaatsvinden over de windturbines. Deze vergadering is bedoeld om te besluiten dat het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de omgevingsvergunning gecoördineerd in procedure worden gebracht. Omdat verwacht wordt dat er echter ook inhoudelijk over het plan gedebatteerd zal worden heeft Ruud Verkoijen nog een brief naar de leden van Provinciale Staten gestuurd. Hierin wordt aangegeven dat de noodzaak ontbreekt, dat met de 4 turbines in het voorkeursgebied de provinciale doelstelling ruimschoots gehaald wordt. Verder wordt met name ingegaan op het voorzorgsbeginsel.

Lees meer

A.W.B. Brief Samenvatting Argumentatie aan Provinciale Staten d.d. 10 juni 2018

Ten behoeve van de besluitvorming op 15 juni a.s. hebben we een samenvatting van onze argumentatie aan Provinciale Staten gestuurd.

Het is in onze ogen essentieel dat Provinciale Staten in haar vergadering van15 juni a.s. inhoudelijk op het inpassingsplan ingaat.

 

Lees meer

A.W.B. Open brief Etriplus d.d. 25.05.2018, reactie bewoners

"Geachte statenleden,

Wij hebben kennis genomen van de open brief d.d. 25.05.2018 van Etriplus aan u. Wij hebben ons zeer verbaasd over de inhoud. Wij komen hier op een later tijdstip nog op terug.

Zondagavond 27 mei om 22.06 uur hebben we de bewoners die in ons e-mail bestand staan de brief van Etriplus toegestuurd en gevraagd om een reactie. We hebben gisteren enorm veel reacties mogen ontvangen. De eerste al om 05.01 uur! We hebben besloten u kennis te laten nemen van de eerste twee reacties (omdat ze al zo vroeg binnenkwamen) en de laatste (met toestemming, zonder persoonsgegevens). We beperken ons tot deze drie, omdat alle reacties nogal omvangrijk zijn; dat geeft aan hoe het de bewoners bezighoudt. Zie bijlage."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 18.05.2018

"Gedeputeerde Staten als dictator, waarvoor democratische processen geen enkele waarde hebben, steekhoudende argumenten geen ENKELE rol spelen, gezondheid van omwonenden geen enkele rol speelt etc. etc. Tot en met 16 mei 2018 kunnen zienswijzen op het voornemen worden ingediend, daarna begint de echte juridische procedure."

Lees meer

Notitie Ruud Verkoijen, provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur d.d. 18.05.2018

Hier vindt u de notitie van Ruud Verkoijen, advocaat Goorts + Coppens.

"Je zou verwachten dat, als een gemeenteraad, waar toch het primaat van het onderwerp Ruimtelijke Ordening ligt,een plan in procedure heeft gebracht en daar een democratisch besluit op genomen heeft, niet hetzelfde plan door een ander overheidsorgaan opnieuw in procedure wordt gebracht."

 

Lees meer

Notitie A.W.B., provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur d.d. 18.05.2018

Hier vindt u de notitie van de A.W.B., voorgedragen door Jos Raedts.

"Wat hier aan de orde is met betrekking tot het windturbineplan is puur wanbeleid, er wordt in strijd gehandeld met alle beginselen van een goede ruimtelijke ordening. Omwille van geldelijk gewin wil men een plan dat grote overlast én gezondheidsschade zal betekenen voor duizenden bewoners erdoor drukken op een ondemocratische manier. Onder het mom van "noodzaak" etc. "

"Wij zijn van mening dat het windpark daarom nu niet geagendeerd had mogen worden voor deze vergadering. U heeft nu slechts eenzijdige, gekleurde, niet complete en deels onjuiste informatie ontvangen. Nu het wel geagendeerd is, vragen wij uitdrukkelijk het inpassingsplan, zoals het hier nu ligt, niet in procedure te brengen."

Lees meer

Zienswijze Goorts + Coppens Advocaten d.d. 11.05.2018

"Conclusie

Primair zijn wij van mening dat de provincie niet kan besluiten tot het vaststellen van een inpassingsplan om negen windturbines mogelijk te maken omdat van deze bevoegdheid al door de gemeenteraad van Venlo gebruik is gemaakt en daar een democratisch besluit op genomen is. Indien u de plannen toch door wenst te zetten, verzoeken wij u om vast te houden aan het door u vastgestelde voorkeursgebied en met het plan slechts 4 windturbines in het voorkeursgebied mogelijk te maken. Elk ander besluit zou strijdig zijn met een goede ruimtelijke ordening."

Lees meer

A.W.B. Zienswijze planvoornemen GS Limburg inzake Windpark Greenport Venlo d.d. 14.05.2018

Nadat (intussen ex-)gedeputeerde Prevoo op vrijdag 13 april aankondigde dat de provincie het oorspronkelijk plan alsnog wil verwezenlijken door middel van een inpassingsplan kunnen we in het provinciaal blad d.d. 26 april 2018 lezen:

"Ter voldoening aan het bepaalde in art. 7.9 en 7.27 Wet milieubeheer bieden wij een ieder de gelegenheid om met ingang van 26 april tot en met 16 mei 2018 zienswijzen in te dienen ten aanzien van:

1. Het voornemen van Etriplus B.V. om in de gemeente Venlo (langs de spoorlijn Venlo-Eindhoven)het Windpark Greenport Venlo te realiseren (de voorgenomen activiteit);
2. Het voornemen van GS om een inpassingsplan op te stellen ten behoeve van de realisering vanWindpark Greenport Venlo (het planvoornemen)."

Hier onze zienswijze d.d. 14 mei 2018.

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 23.03.2018

"OPLUCHTING EN BLIJDSCHAP!!

12 maart 2018, een historische datum. In Blerick, in 't Raodhoes, stemden 27 raadsleden tegen het plan 9 windturbines te plaatsen in Blerick.

Een overwinning voor de omwonenden, een overwinning voor het gezond verstand, een overwinning voor de democratie. Het college van B&W luisterde niet naar de burgers, de gemeenteraad heeft dat in meerderheid wel gedaan."

Lees meer

Brief Goorts + Coppens Advocaten d.d. 12.03.2018

"Namens mijn cliënten heb ik kennisgenomen van het plan van aanpak dat u via het college is aangereikt en waarin onder andere wordt aangegeven dat er een geluidmeetprogramma wordt opgezet en uitgevoerd. De metingen bestaan, volgens het bericht, uit een nulmeting en een controlemeting."

Lees meer

A.W.B. Brief "Aanvullende stukken / BEWONERS AAN HET WOORD" d.d. 10.03.2018

"Kort, want de hoofdrol in deze brief is weggelegd voor bewoners van Boekend en Klingerberg.
Gisteravond om 00.36 uur hebben we de bewoners die in ons e-mail bestand staan gevraagd hoe ze tegen het plan van aanpak aankijken. De respons was overweldigend, we hebben enorm veel reacties binnengekregen. De eerste reactie kwam al binnen om 06.36 uur. Echter geen enkele positieve reactie. We hebben een aantal van deze reacties (met toestemming, zonder persoonsgegevens) bij elkaar gezet in de bijlage bij deze brief."

  1. Notitie "Windpark in Drenthe"
  2. Memo prof. Koers
  3. Plan van aanpak "Windpark Greenport Venlo"

Lees meer

A.W.B. Brief "Raadsvergadering 28 februari 2018" d.d. 09.03.2018

"Naar aanleiding van de raadsvergadering van 28 februari 2018, gaan wij in deze brief in op enkele aan de orde gestelde zaken."

  1. Voortraject / draagvlak
  2. Voorkeursgebieden
  3. Brief college d.d. 23.02.2018 met bijlagen memo Arcadis d.d. 22.02.2018 en
    brief Pondera Consult d.d. 23.02.2018
  4. Gezondheid
  5. Enkele opmerkingen

Lees meer

Brief Goorts + Coppens Advocaten d.d. 09.03.2018

"Voor mijn cliënten is in ieder geval wel duidelijk dat het onmogelijk is om nu te kunnen stellen dat er draagvlak is bij degenen die overlast gaan ondervinden van de plannen. Als er al een plan van aanpak moet worden gemaakt om draagvlak te creëren, dan moet een dergelijk plan worden opgesteld vóórdat de procedure om te komen tot een bestemmingsplan, in gang wordt gezet. Nu wordt de gedane toezegging gebruikt om het plan er doorheen te duwen terwijl mijn cliënten simpelweg buitenspel zijn gezet en nu nog steeds niet voor vol worden aangezien."

 

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 09.03.2018


"Bij het nu aan de orde zijnde plan is er niet alleen sprake van een blijvende aantasting van unieke natuurgebieden, een unieke leefomgeving, niet alleen sprake van blijvende hinder en overlast (gevoelige mensen geen nachtrust meer), maar intussen staat vast dat de gezondheid van vele duizenden mensen in het geding is.  Dat valt financieel op geen enkele wijze goed te maken. Hoeveel is uw gezondheid u waard? Draagvlak kan dan ook alleen maar gerealiseerd worden door het plan aan te passen. Niet door geforceerd achteraf onder hoge tijdsdruk een “kunstmatig” draagvlak proberen te creëren waarbij “profijt” een rol speelt."

Lees meer

Brief prof. em. dr. A.W. Koers d.d. 05.03.2018

"Juist tegen die achtergrond heb ik met verbazing – om niet te zeggen: verbijstering – kennis genomen van de brief van 20 februari van de Provincie Limburg aan de gemeenteraad van Venlo en van de daarop aansluitende brief van het college van B&W van Venlo ook aan de gemeenteraad. Een meer aansprekende – maar dan in negatieve zin – vermenging van publiekrechtelijke verantwoordelijkheden en privaatrechtelijke belangen heb ik zelden onder ogen gehad."

Lees meer

Brief Goorts + Coppens Advocaten d.d. 27.02.2018

In deze brief wordt ingegaan op het beleid van Horst aan de Maas en Venray, het voorzorgsbeginsel, jurisprudentie, een goede ruimtelijke ordening en de rapporten van Peutz. De brief eindigt met een dringende omroep het belang van de inwoners van de gemeente te laten prevaleren boven de financiële belangen. Gesteld wordt dat er nog teveel onzekerheden zijn ten aanzien van de gezondheidsrisico's en dat het daarom niet verantwoord is om medewerking te verlenen aan dit voorstel.

Brief bevat ook notitie Peutz d.d. 27.02.2018 met kaartje.

Lees meer

A.W.B. Brief "Windpark Greenport Venlo, brief college" d.d. 26.02.2018


Betreft hier een reactie op de brief van het college d.d. 23.02.2018 met bijlagen. Er wordt ingegaan op Commissie m.e.r., Raad van State, second opinion van Peutz, bijlagen (brief Pondera Consult en brief Arcadis), infrasoon geluid. De brief eindigt met een aantal conclusies.

Lees meer

Reactie op betoog GroenLinks, d.d. 24.02.2018


"Na de oordeelsvormende raadsvergadering van afgelopen woensdag 21.02.2018 werd mij door meerdere toehoorders gevraagd te reageren op het betoog van GroenLinks. Ik vond dat niet zo zinvol. Omdat ik ook donderdag en vrijdag meerdere reacties van gelijke strekking kreeg, dan toch "verplicht" een reactie. Hopelijk geen verspilde "energie"..."

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 23.02.2018

 

 

In de Blerickse Krant van 23 februari 2018  staat een paginagroot artikel van de actiegroep, waarin onder aandacht wordt geschonken aan de handtekeningenactie en de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van 31 januari 2018. Het artikel treft u hieronder aan.

Lees meer

Brief Goorts + Coppens Advocaten d.d. 21.02.2018

Kort na de ontvangst van de door het college aan de raad gestuurde brief met bijlagen ontvingen de raadsleden al een reactie van Ruud Verkoijen, Goorts + Coppens Advocaten.

"Uit de brief met bijlagen blijkt dat zowel het college, de provincie als het Ontwikkelbedrijf de noodzaak van het voeren van een wettelijk verplichte zienswijzeprocedure onzin vinden en daarmee de belangen van duizenden bewoners van de gemeente Venlo terzijde schuiven. Er wordt immers gesteld dat, indien geen medewerking aan het plan wordt verleend, dit financiële gevolgen voor Venlo zal hebben. Ik hoop dat u zich niet door deze dreigende woorden van het college laat beïnvloeden. Blijkbaar zijn de financiële belangen voor het college groter dan de belangen van de inwoners van de gemeente Venlo."

"De verwijzing van het college naar een aansprakelijkheidsstelling snijdt geen hout omdat een initiatiefnemer er niet op kan vertrouwen dat een vergunning of bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Alle werkzaamheden vinden op eigen risico plaats. Dat is ook logisch omdat anders elke wettelijk voorgeschreven zienswijzeprocedure zinloos is omdat altijd kan worden geschermd met aansprakelijkheidsstelling."

Lees meer

Ongedateerde chantage-brief college, ontvangen 21.02.2018

Enkele uren voor oordeelsvormende raadsvergadering op 21.02.2018 kregen raadsleden brieven van college van GS, Greenport Venlo en college van B&W.

Passage uit brief college van B&W:

"Indien géén gevolg wordt gegeven aan de gesloten samenwerkingsovereenkomst
tussen Venlo, Horst aan de Maas, Provincie en Etriplus dan zal er ongetwijfeld een
aansprakelijkheidsstelling vanuit Etriplus volgen naar de gemeente Venlo."

Deze passage is uiterst kwalijk. Zie reactie Goorts + Coppens.

Lees meer

A.W.B Brief "Nota Zienswijzen, een korte reactie" d.d. 19.02.2018

"Wij hebben de beantwoording van de zienswijzen door het college in uw naam doorgenomen en hebben moeten concluderen dat er sprake was van een sterk gekleurde weergave en beantwoording van de argumenten; bij de beantwoording lijkt het zeer vaak alsof onze uitgebreide nadere motivering waarbij we dieper op zaken ingaan helemaal niet bestaat. Dat verbaast ons overigens niet…"

 "Initiatiefnemer en gemeente kijken alleen naar de wettelijke normen, infrasoon geluid wordt genegeerd en laagfrequent geluid wordt onvoldoende meegenomen. En bij windturbines gáát het juist om laagfrequent en infrasoon geluid. Terwijl je zou kunnen zeggen dat het "gewone geluid" (wettelijke normen) hinderlijk is, wordt bij het infrasoon geluid van windturbines geconcludeerd dat het schadelijk is voor de gezondheid. En wel zo schadelijk dat uit diverse rapporten blijkt, dat zo'n 30% van de omwonenden binnen een cirkel van 2 km (blijvende) gezondheidsschade oploopt."

 "Onze wettelijke normen (Lden) zijn jaargemiddelde normen en bieden daarom geen enkele bescherming; dan hoog, dan laag, allemaal niet te controleren en dus ook niet te handhaven. Er is geen sprake meer van een harde meetbare grenswaarde die niet mag worden overschreden."

 "Ook zonder rekening te houden met overschrijdingen, zonder rekening te houden met laagfrequent en infrasoon geluid veroorzaakt het reguliere geluid (ernstige) hinder. Het onder punt 3 genoemde TNO-rapport stelt: bij 47 dB (Lden) is er sprake van: 17,13 % gehinderden BINNENSHUIS, waarvan 8,09 % ernstig; 34,02 % gehinderden BUITENSHUIS, waarvan 18,99 % ernstig"

 Adviesbureau Peutz: "Helaas moet worden geconcludeerd dat de kans dat (onaanvaardbare) hinder zal optreden vanwege laagfrequent geluid door het windpark aanmerkelijk is."

Lees meer

Oordeelsvormende vergadering gemeenteraad Venlo op woensdag 21.02.2018

Op 21 februari a.s. vindt de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad plaats, waar het belangrijkste agendapunt "Windpark Greenport Venlo" is. De verschillende raadsfracties van de gemeenteraad debatteren dan hierover. Een week later, op 28 februari a.s., vindt dan de besluitvormende raadsvergadering plaats waar het besluit wordt genomen.

De oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis en start om 19.00 uur. "Windpark Greenport Venlo" staat als agendapunt vermeld om 20.00 uur en duurt naar verwachting tot 21.30 uur. Voorzitter is Alexander Vervoort (zie foto).

Hieronder vindt u de agenda. U kunt de agenda ook openen via deze link: https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000007/482fadfd-4a97-412b-b755-18c93273c9cf/

Lees meer

A.W.B Brief "voorkeursgebied provincie …" d.d. 16.02.2018

"De inhoud van bovengenoemde brieven met betrekking tot het voorkeursgebied van de provincie kunnen wij samenvattend "onjuist" noemen. We willen dit graag toelichten."

"Samengevat: de 5 zuidelijke windturbines dienen direct geschrapt te worden."

Lees meer

A.W.B Brief "Bestemmingsplan Natuurontwikkeling Zaarderheiken" d.d. 15.02.2018


"Het Bestemmingsplan Natuurontwikkeling Zaarderheiken staat in relatie tot de bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo en dient na deze bestemmingsplannen te worden vastgesteld, omdat er rekening dient te worden gehouden met deze bestemmingsplannen en de onderliggende onderbouwing."

Lees meer

A.W.B Brief "windmolens en windturbines" d.d. 14.02.2018

"Wij als actiegroep hebben windturbines bezocht in Nederland en Duitsland en daarbij gesprekken gevoerd met bewoners en deskundigen. Primair ging het daarbij over hinder en gezondheid, maar ook is gekeken naar de invloed van de turbines op het landschap. In dit schrijven willen we kort ingaan op landschappelijke effecten en willen wij u kennis laten maken met de gigantische turbines die hier gepland zijn."

Links windmolen Goliath uit 1897, rechts deze molen tussen hoge windturbines

 

Lees meer

A.W.B. rapport Peutz II d.d. 07.02.2018

Van gemeentezijde is aangegeven dat de ingeschakelde expert Peutz een onjuiste beoordeling heeft gemaakt bij de beoordeling van de geluidsituatie. Bijgaand ontvangt u de weerlegging van Peutz op deze kritiek.

"Uit de reactie van de gemeente blijk dat dat men kennelijk niet de moeite heeft genomen om de ingebrachte zienswijze, vermeld onder het kopje 'Vercammen systematiek' zoals vermeld in onze notie van 24 oktober 2017,   aandachtig te lezen."

"De stelling dat 'Peutz de door Arcadis berekende waarden niet juist heeft overgenomen' snijdt geen hout."

"Alle eerdere, in de notitie getrokken conclusies inzake 'laagfrequent geluid' blijven overeind."

"Helaas moet worden geconcludeerd dat de kans dat (onaanvaardbare) hinder zal optreden vanwege laagfrequent geluid door het windpark aanmerkelijk is."

Lees meer

Notitie Boekender Belang, beeldvormende raadsvergadering d.d. 07.02.2018

Zoals bekend werkt de A.W.B. samen met Boekender Belang. Beide groeperingen accepteren alleen de 4 windturbines die in het voorkeursgebied van de provincie liggen, zo ver mogelijk weg van het stedelijk gebied, zo ver mogelijk weg van Boekend en Blerick.

Boekender Belang stelt onder meer, dat als het plan onverhoopt toch zal doorgaan, zij alle mogelijkheden zal benutten om deze windturbines stil te leggen.

"Bij ons gaat gezondheid voor alles."

Lees meer

Notitie Ruud Verkoijen, beeldvormende raadsvergadering d.d. 07.02.2018

Hier vindt u de notitie van Ruud Verkoijen, advocaat Goorts + Coppens.

Onder meer wordt gesteld dat het onverantwoord is om in de directe nabijheid van een groot aantal woningen windturbines toe te staan, dat de gezondheidsschade niet is te overzien. Ook wordt ingegaan op het feit dat de provincie hier in strijd met haar eigen beleid handelt.

Lees meer

Overhandigen handtekeningen tijdens beeldvormende vergadering 07.02.2018

Jos Raedts overhandigt hier 1234 handtekeningen aan de voorzitter, Alexander Vervoort.

"Wij als actiegroep komen op voor de bewoners van Boekend en Blerick, komen op voor leefomgeving, landschap en cultuur. Wij laten ons niet ons welbevinden, onze gezondheid en onze mooie leefomgeving afpakken door de gemeente Venlo. Wij worden hierin gesteund door zeer velen. Rond de jaarwisseling zijn er door leden van de actiegroep en ondersteunende vrijwilligers handtekeningen opgehaald in Boekend en Klingerberg. Alleen volwassenen mochten tekenen; met de ondertekening werd aangegeven dat men onze zienswijze ondersteunt en alleen akkoord gaat met de 4 turbines die in het voorkeursgebied van de provincie staan.  ............"

Lees meer

Notitie Karin Delissen, beeldvormende raadsvergadering d.d. 07.02.2018

"Het college moet zich niet verschuilen achter de thans geldende wetgeving die voor wat betreft laagfrequent en infrasoon geluidsoverlast de bewoners onvoldoende bescherming biedt. Juist de plaatselijke bestuurder heeft de morele taak om haar burgers te beschermen, door in haar besluitvorming het risico op ernstige hinder en gezondheidsschade uit te sluiten."

"Kortom de gemeente Venlo voldoet, met de plaatsing van 4 turbines op het industrieterrein, aan de intentie van de provincie om maximale invulling aan de energietransitie te geven en voldoet tevens aan de zorgplicht als gemeente door op te komen voor de gezondheid van burgers van Boekend en geheel Blerick."

Lees meer

Notitie A.W.B., beeldvormende raadsvergadering d.d. 07.02.2018

Hier vindt u de notitie van de A.W.B., voorgedragen door Jos Raedts.

"Noch het prachtige landschap van Koelbroek en Crayelheide, noch de leefomgeving, noch welbevinden en gezondheid van bewoners, alleen zoveel mogelijk stroom is belangrijk. Het college heeft immers een "intentieovereenkomst" gesloten……."

Lees meer

Beeldvormende vergadering gemeenteraad Venlo d.d. 07.02.18

Op 7 februari vindt er een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad plaats, waar "Windpark Greenport Venlo" een belangrijk onderwerp vormt. Het is de laatste inspreekmogelijkheid in het kader van de windturbines. Tijdens deze vergadering worden door de actiegroep handtekeningen overhandigd aan de voorzitter.  De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis en start om 19.05 uur. Voorzitter is Alexander Vervoort (zie foto).

Aansluitend vindt er een toelichting van de zienswijzen van "Windpark Greenport Venlo" plaats door het college. Hieronder vindt u de agenda. U kunt de agenda ook openen via deze link: https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000006/33e565f1-ae7f-4c4a-a4b8-929034e064a0/ .

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 26.01.2018

In de Blerickse Krant van 26 januari 2018 staat een paginagroot artikel van de actiegroep met als titel "IS VENLO DE WEG KWIJT?" . Kern: als de gezondheid van haar burgers geen aandachtspunt meer is voor de gemeente, dan houdt alles op. Worden de inwoners van Boekend en Blerick gezien als TWEEDERANGSBURGERS? Citaat Ruud Verkoijen (advocaat Goorts+Coppens) :

"U staat aan de vooravond van een historisch besluit waarvan u de effecten niet kunt overzien. Niet alleen zal met het instemmen met deze plannen het uitzicht op Venlo drastisch wijzigen maar instemming met de plannen zal ook onherroepelijk leiden tot gezondheidsschade bij duizenden inwoners van Blerick en De Boekend."

Lees meer

Presentatie Karin Delissen, beeldvormende raadsvergadering d.d. 10.01.2018

Hier vindt u de PowerPoint-presentatie van Karin Delissen. Tijd bedroeg slechts 5 minuten.

Kernpunt was, dat informatie over de windturbines onvolledig en gekleurd wordt weergegeven richting raad en bewoners. Bewust worden feiten totaal genegeerd en wordt verkeerde voorlichting gegeven.

Lees meer

Notitie Jos Raedts, beeldvormende raadsvergadering d.d. 10.01.2018

Hier vindt u de notitie van Jos Raedts. Tijd bedroeg slechts 5 minuten.

Jos Raedts ging in op de gezondheidsaspecten van infrasoon geluid, dat ook schade kan veroorzaken aan het ongeboren kind. Hij gaf nogmaals aan dat de afstand tot woonbebouwing 15x de hoogte van de turbine hoort te zijn. Hij stelt dat er met dit plan in strijd wordt gehandeld met artikel 11 van onze grondwet:

 "Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam."

Lees meer

Notitie Ruud Verkoijen, beeldvormende raadsvergadering d.d. 10.01.2018

Hier vindt u de notitie van Ruud Verkoijen, advocaat Goorts + Coppens. Tijd bedroeg slechts 5 minuten. Citaat:

"U staat aan de vooravond van een historisch besluit waarvan u de effecten niet kunt overzien. Niet alleen zal met het instemmen met deze plannen het uitzicht op Venlo drastisch wijzigen maar instemming met de plannen zal ook onherroepelijk leiden tot gezondheidsschade bij duizenden inwoners van Blerick en De Boekend."

Lees meer

Beeldvormende vergadering gemeenteraad Venlo d.d. 10.01.2018

Hierbij de agenda van de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van Venlo op 10 januari a.s. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis en start om 19.05 uur. Einde bijeenkomst 20.05 uur. De bijeenkomst kan iets uitlopen. Voorzitter is Alexander Vervoort (zie foto).

Lees meer

A.W.B. Reactie op beantwoording vragen door B&W d.d. 05.01.2018

Onder dit item kunt u de beantwoording van de vragen van de fracties van Venlokaal en Lokale Democraten door het college van B&W d.d. 05.12.2017 lezen. Op 5 januari 2018 hebben wij op de beantwoording gereageerd. Onze reactie kunt u hieronder lezen. Wij nemen het het college kwalijk, dat ze al onze inbreng simpelweg negeert. Noch bevolking, noch landschap, noch cultuur lijkt het college iets te interesseren. Er is geen enkele aandacht voor de leefomgeving.
Aantasting van woongenot en gezondheid van haar Blerickse burgers lijkt niet belangrijk te zijn.

Lees meer

Beantwoording vragen Windpark Greenport door B&W d.d. 05.12.2017

Op 30 oktober 2017 stelden de fracties van VenLokaal en Lokale Democraten vragen aan het college van B&W over het beoogde Windpark Greenport. Hier leest u de beantwoording van de vragen door het college van B&W op 5 december 2017. We hebben de beantwoording door het college van B&W vol verbazing en ongeloof gelezen.

Lees meer

Toelichten zienswijze, reactie aan raadsgriffie d.d. 31.12.2017

Verzonden: woensdag 3 januari 2018 15:00
Onderwerp: [gem. Venlo] Extra dagmail 3jan18 t.b.v. raads- en collegeleden
Geachte raads- en collegeleden, Bijgaand ontvangt u een inkomende reactie op de brief inzake het bestemmingsplan windpark.
Met vriendelijke groet, Sherelle Schoenmakers, Secretariaatsmedewerker Raad

Commentaar: hier ziet u een reactie van inwoners van Boekend richting raad op de uitnodiging om de zienswijze toe te lichten. Geschreven op oudejaarsdag. Veel inwoners van Boekend en Blerick zijn zijn momenteel continu bezig met de windturbines die hun leven bedreigen. Wij ontvangen als actiegroep van inwoners tientallen e-mails per week, daarnaast vele telefoontjes (ja, ook op oudejaarsavond) en bezoeken aan huis. Veel mensen zijn ten einde raad. Beseft de raad dit wel? Wij hopen als actiegroep de impact duidelijk te maken en gelukkig kan de gemeenteraad de plannen afwijzen!

Lees meer

Toelichten zienswijze, brief gemeente Venlo, ontvangen op 27.12.2017


Op 10 januari 2018 kunt u uw zienswijze in een informele zitting van de gemeenteraad van Venlo toelichten. Ook degenen die geen zienswijze hebben ingediend kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Aanmelden vóór 8 januari 2018 bij raadsadviseur Margo Beijers, te bereiken via m.beijers@venlo.nl  , tel. 077 - 3599530.  U kunt ook contact opnemen met ons.

Lees meer

A.W.B. Artikel Blerickse Krant d.d. 10.11.2017

In de Blerickse Krant van 10 november 2017 staat een paginagroot artikel van de actiegroep, waarin wordt ingegegaan op de gevolgen van de aanleg van de windturbines voor de gezondheid van GEHEEL Blerick. Het artikel treft u hieronder aan.

Lees meer

Brief Goorts + Coppens Advocaten d.d. 08.11.2017

 

Op 15 november 2017 vindt een beeldvormende werkbijeenkomst voor de raadsleden plaats. Omdat de bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente én Etriplus zal er sprake zijn van een eenzijdig verhaal waarbij er geen aandacht zal zijn voor de belangen van de bewoners van Boekend en Blerick. Daarom heeft Goorts + Coppens Advocaten in overleg met de actiegroep een brief naar de gemeenteraad gestuurd. De brief treft u hieronder aan.

Lees meer

A.W.B. Zienswijze d.d. 26.10.2017Tot en met 26 oktober 2017 konden zienswijzen worden ingediend met betrekking tot Windpark Greenport. Onze actiegroep heeft een uitgebreide zienswijze (42 blz.) ingediend als onderdeel van de zienswijze van Goorts + Coppens advocaten. De zienswijze treft u hieronder aan.

Lees meer

A.W.B. Zienswijze d.d. 26.10.2017, bijlage

 Als bijlage bij onze zienswijze hebben we gevoegd het rapport "Gesundheitsgefahr durch die Anwendung überholter Normen und Richtlinien zur Bewertung von Schall, generiert durch große Windkraftanlagen" d.d. 24-03-2016

Passage uit het rapport:

"Die in den Erlassen der einzelnen Bundesländern pauschal festgelegten Abstände zu Einzelhäusern und zur Wohnbebauung sind für heutige, große Windkraftanlagen bei weitem zu gering. Die tieffrequenten Anteile in der Schallemission von WKA werden nicht berücksichtigt. In Folge dessen führen die Schallemissionen der Windkraftanlagen anfangs zu massiver Belästigung und bei längerer Einwirkzeit zu gesundheitlichen Langzeitschäden bei einem signifikanten Anteil der Anwohner (ca. 20 bis 30%)."

Het rapport treft u hieronder aan.

Lees meer

Zienswijze Goorts + Coppens Advocaten d.d. 26.10.2017

Onze flyer nr. 2 die begin oktober huis-aan-huis bezorgd is in Boekend en Klingerberg, ging in op het "bundelen" van rechtsbijstandsverzekeringen via Goorts + Coppens advocaten. Door een collectieve procedure te starten kunnen procedures bekostigd worden en kunnen deskundige bureaus worden ingeschakeld.
Een en ander is heel succesvol verlopen. Goorts + Coppens advocaten heeft namens 42 personen een zienswijze ingediend; de zienswijze van onze actiegroep maakt hiervan onderdeel uit. ARAG heeft zelf een zienswijze ingediend namens nog eens 27 personen. Hieronder kunt u de zienswijze van Goorts + Coppens Advocaten lezen.

Lees meer

Zienswijze Goorts + Coppens Advocaten d.d. 26.10.2017, bijlage 1

Het bureau Peutz (in kader contra-expertise) heeft in opdracht van Goorts + Coppens / ARAG twee rapporten gemaakt, over geluid en veiligheid. Hieronder treft u aan het rapport "Beoordeling (externe) veiligheidsaspecten Windpark Greenport Venlo" d.d. 24 oktober 2017.

"De voorgenomen windturbines zijn gepland in de directe nabijheid van een spoorlijn, een hoogspanningsleiding, een snelweg en een geplande railterminal. Door aanvrager is een Notitie Externe Veiligheid aangeleverd. In opdracht van Goorts + Coppens Advocaten en in opdracht van Arag is door ingenieursbureau Peutz een rapportage opgesteld waarbij het MER en het rapport van Arcadis zijn beoordeeld. Geconcludeerd wordt dat de onderbouwing onvoldoende is en deels onjuist."

Het rapport treft u hieronder aan.

Lees meer

Zienswijze Goorts + Coppens Advocaten d.d. 26.10.2017, bijlage 2

Het bureau Peutz (in kader contra-expertise) heeft in opdracht van Goorts + Coppens / ARAG twee rapporten gemaakt, over geluid en veiligheid. Hieronder treft u aan het rapport "Windturbinepark Greenport Venlo; second opinion geluid en laagfrequent geluid" d.d. 24 oktober 2017.

Een enkele passage uit het rapport "second opinion geluid en laagfrequent geluid" : "In het MER is ten onrechte geconcludeerd dat er geen onaanvaardbare hinder zal optreden vanwege laagfrequent geluid."

Het rapport treft u hieronder aan.

Lees meer

Zienswijze ARAG d.d. 25.10.2017

Onze flyer nr. 2 die begin oktober huis-aan-huis bezorgd is in Boekend en Klingerberg, ging in op het "bundelen" van rechtsbijstandsverzekeringen via Goorts + Coppens advocaten. Door een collectieve procedure te starten kunnen procedures bekostigd worden en kunnen deskundige bureaus worden ingeschakeld.
Een en ander is heel succesvol verlopen. Goorts + Coppens advocaten heeft namens 42 personen een zienswijze ingediend; de zienswijze van onze actiegroep maakt hiervan onderdeel uit. ARAG heeft zelf een zienswijze ingediend namens nog eens 27 personen. Hieronder kunt u de zienswijze van ARAG lezen.

Lees meer

A.W.B. Flyer 2 d.d. 05.10.2017


Op 5 oktober 2017 was flyer 2 gereed, die huis-aan -huis is verspreid in Boekend en Klingerberg. Kern vormt het "bundelen" van rechtsbijstandverzekeringen door Goorts + Coppens Advocaten. Deze flyer treft u hieronder aan.

Lees meer

A.W.B. Flyer 1 d.d. 21.09.2017Op 21 september 2017 was flyer 1 gereed, die huis-aan -huis is verspreid in Boekend en Klingerberg. Voor velen was dit de eerste kennismaking met de windturbines, ze waren er niet van op de hoogte. Deze flyer treft u hieronder aan.

Lees meer

A.W.B. Brief B&W d.d. 03.08.2017

Op 3 augustus heeft de actiegroep een brief gestuurd aan het college van B&W van Venlo, waarbij de oprichting van de actiegroep wordt aangekondigd. De brief treft u hieronder aan.

Lees meer