Planschade


2018: inmiddels is beroep insteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wat infrasoon geluid betreft is nu niet duidelijk hoe de Raad van State hierover zal gaan oordelen, omdat de huidige wettelijke normen juist geen rekening houden met dit gezondheidsschadelijke geluid. Gezien de groeiende bergen wetenschappelijke en medische rapporten die aantonen hoe schadelijk dit infrasoon geluid van de grote windturbines is, zullen de huidige normen moeten worden aangepast, maar zover is het nog niet. Dat je de nieuwe generatie turbines (200 meter hoog) niet dicht bij het stedelijk gebied moet zetten, dat je zo weinig mogelijk mensen moet blootstellen aan de schadelijke geluidsgolven, mag echter wel als vanzelfsprekend worden beschouwd.

De gemeenteraad kwam in haar besluitvorming op voor de burgers, kwam op voor de gezondheid van omwonenden, kwam op voor natuur en toekomst van Boekend/Blerick etc. De provincie niet, de provincie was niet geïnteresseerd in burgers, toekomst van Boekend/Blerick etc.

Zou het project doorgaan, dan kan er planschade geclaimd gaan worden. Wij schatten de kans om hoge bedragen te claimen hoog in. In rechtszaken is tot nu toe in Nederland niet/onvoldoende ingegaan op het infrasoon geluid. Er mag van uitgegaan worden dat dit nu wel gebeurt.

Het is in ieder geval hard te maken, dat binnen een cirkel van 2 km rond de windturbines sprake is van gezondheidsschadelijk infrasoon geluid, dat er daardoor een dusdanige aantasting is van het woon – en leefgenot, dat er grote bedragen aan planschade zullen moeten worden toegekend. Dat de huidige normen geen aandacht schenken aan dit infrasoon geluid speelt hierbij geen rol. Globaal hebben we het over
zo'n 2000 woningen in de 2 km-zone. Het zal hierbij over tientallen miljoenen gaan.

Bij de bijlagen van het exploitatieplan vinden wij een "Risicoanalyse Planschade" van SAOZ. Het standpunt van SAOZ, dat er bij de windturbines 5 t/m 9 sprake zou zijn van geen planschade, achten wij dus achterhaald. Je kunt in het kader van planschade niet meer voorbij gaan aan de gevolgen voor de gezondheid van infrasoon geluid. Dit is intussen objectief vastgesteld, onderbouwd met vele medische rapporten en relevante onderzoeken.

Er zijn dus genoeg (internationale) wetenschappelijke rapporten om een claim te onderbouwen. Het negeren van planschade is dom en gevaarlijk gezien de bedragen waar dit over zal gaan. Maar los daarvan, iedereen is het er toch zeker over eens dat de gezondheid van de burgers moet worden beschermd?

Daarbij willen wij opmerken, dat de cirkel rond windturbines waarbinnen geen woningen zouden mogen staan wegens infrasoon geluid waarschijnlijk op minimaal 3 km gesteld moet worden. Dat moet nog worden onderzocht, maar 2 km staat nu al vast. Op grond van het bovenstaande achten wij het bestemmingsplan dus niet economisch haalbaar. Denk daarbij ook nog aan de procedures die gevoerd zouden worden om de windturbines 's avonds en 's nachts stil te zetten, waardoor er dus sprake zou zijn van lagere energieopbrengsten.


Planschade

volgt later

Lees meer