E-Mail Goorts + Coppens Advocaten d.d. 27.09.2018

Beste Statenleden,

 

Morgen staat het PIP over het Windpark in Venlo op de agenda. Ik zag dat het als punt 6.3 staat geagendeerd. Omdat dit agendapunt voor veel inwoners van Boekend, Blerick en Heierhoeve grote gevolgen heeft, is de verwachting dat er veel publieke belangstelling zal zijn. Het zou derhalve prettig zijn als deze mensen niet eerst de bespreking van de andere agendapunten aan moeten horen. Kortom, het verzoek is om dit agendapunt eerder te behandelen.

 

Voor wat betreft de inhoud van het agendapunt heb ik vorige week ingesproken en die notitie heb ik bijgevoegd.

 

Ik wil hierover nog wel het volgende kwijt.

 

In de discussie wordt telkens gesproken over draagvlak en communicatie. Het valt mij op dat er nu wordt getracht om invulling te geven aan die voorwaarden terwijl dit uiteraard voor het maken van de plannen had moeten plaatsvinden. Als er plannen zijn voor het realiseren van windturbines, dan ga je eerst met de omgeving in overleg voordat je een plan maakt. Hier is het omgekeerde gebeurd en heeft men een plan gelanceerd en in procedure gebracht zonder overleg te voeren met de omgeving. Nu probeert men die geconstateerde tekortkomingen recht te breien. Wat echter vooral kwalijk is, is dat er op geen enkele wijze een compromis mogelijk blijkt te zijn. Juist de mensen uit Blerick en De Boekend hebben een alternatief aangedragen in de vorm van vier turbines maar dat schijnt onbespreekbaar te zijn terwijl elders in de provincie wél projecten van 2, 3 of 4 turbines rendabel zijn en in procedure worden gebracht. Waarom is door de provincie niet doorgerekend aan een plan van 4 windturbines en is geluisterd naar de wens van de inwoners van Venlo en waarbij er wel invulling wordt gegeven aan de energietransitie? Is het de vrees voor gezichtsverlies?

 

In ieder geval is duidelijk dat de initiatiefnemers en de provincie, die ook in het plan participeren (!), niet openstaan voor een gesprek door halsstarrig vast te blijven houden aan negen turbines. Mijn cliënten en de actiegroep kan in ieder geval niet worden verweten dat zij tegen het gehele plan zijn, maar de provincie kan wel worden verweten dat zij niet bereid zijn om tot een compromis te komen.

 

Ik hoop dat u als Statenleden inziet dat er een breed gedragen alternatief ligt en dat met dit alternatief de provinciale doelstelling wordt gehaald. GS stelt dat die doelstelling niet wordt gehaald maar dat is niet juist. Nu worden twee lopende projecten (Weert en Sittard-Geleen) plotseling doorgeschoven naar de periode na 2020 terwijl die eerst nog meegerekend werden. Als het zo is dat die projecten vertraging oplopen, kan dat echter nooit als argument worden gebruikt om dit plan er in zijn geheel door te drukken. Venlo mag niet de dupe worden van traag handelen in andere gemeente of bij andere initiatiefnemers. Venlo wordt al gedupeerd door het feit dat gemeenten als Horst aan de Maas en Venray hebben geweigerd om projecten met windturbines toe te staan.

 

Hopelijk geeft deze mail nog wat inzage in hoe er is omgegaan met dit project en ik hoop ook dat u niet instemt met dit project voor zover dat ziet op het realiseren van 9 turbines. 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud Verkoijen + advocaat
r.verkoijen@gca.nl + 06-21837443


       
Heuvelstraat 14 + 5751 HN Deurne + 0493-352070 + www.gca.nl
Print, net zoals wij, zo min mogelijk om het milieu te sparen.
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen,
het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen.